Banku augstskola izsludina rektora vēlēšanas

26.08.2020.

Banku augstskola izsludina rektora vēlēšanas

2020.gada 27.oktobrī notiks Banku augstskolas rektora vēlēšanas.

Rektora amata pretendentu izvirzīšana un pieteikšanās notiek līdz 2020.gada 28.septembrim.

Rektora amata pretendents atbilst šādām prasībām:

 • profesora akadēmiskais amats vai doktora grāds;
 • vismaz piecu gadu darba pieredze vadošā administratīvā amatā augstākās izglītības iestādē vai vismaz piecu gadu darba pieredze, vadot vismaz 100  cilvēku darbu, citā valsts vai  pašvaldības institūcijā vai komercsabiedrībā;
 • gatavība darboties valsts amatpersonas statusā, ievērojot noteiktos ierobežojumus un atbilstību likumam “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā”;
 • izpratne par augstākās izglītības un zinātnes sistēmu valstī, to regulējošajiem tiesību aktiem;
 • stratēģiskā redzējuma, komandas vadīšanas, plānošanas un organizēšanas, lēmumu pieņemšanas un īstenošanas kompetence;
 • augsta atbildības sajūta, nevainojama reputācija, pieredze iniciēt stratēģiskus lēmumus un vadīt pārmaiņu procesus;
 • teicamas latviešu valodas prasmes un labas angļu valodas zināšanas.

Rektora amata pretendents iesniedz šādus dokumentus:

 1. rakstisku iesniegumu par dalību rektora vēlēšanās, norādot:
  1. kontaktinformāciju;
  2. apliecinājumu, ka viņš piekrīt, ka viņa personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu vēlēšanu norisi.
 2. augstāko iegūto izglītības līmeni apliecinoša dokumenta kopiju. Ja augstākā izglītība iegūta ārvalstīs, rektora amata pretendents pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments;
 3. ja rektora amata pretendents ir profesors, dokumenta, kurš apliecina rektora amata pretendenta atbilstību profesora amatam atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kopiju;
 4. dzīves un darba gājumu vienotā Europass CV formātā (turpmāk – CV), norādot CV sadaļā “personas dati” vārdu, uzvārdu;
 5. savu rakstiski noformētu augstskolas vadības un attīstības programmu Word dokumenta formātā līdz 5000 rakstzīmju apjomam;
 6. citu informāciju, kas rektora amata pretendentam šķiet svarīga.

Rektora amata pretendents amata konkursam dokumentus var iesniegt:

 1. pa pastu, nosūtot uz adresi Krišjāņa Valdemāra ielā 161, LV 1013, Rīgā ar norādi „Amatu konkursam”;
 2. personīgi Banku augstskolā, Krišjāņa Valdemāra ielā 161, LV 1013, Rīgā, 613.kabinetā;
 3. nosūtot uz e-pasta adresi personals@ba.lv ar norādi „Amatu konkursam”, parakstot dokumentus ar drošu elektronisko parakstu.

 

Banku augstskolas rektora vēlēšanu nolikums 2020 (Saite lejupielādei)

Mērķis: Fizisko personu datu apstrāde tiek veikta, lai nodrošinātu Banku augstskolas rektora ievēlēšanu

Pārzinis: Banku augstskola

Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra 161, Rīga, LV-1013,

Kontakttālruņa Nr.: +371 67360133

Datu glabāšanas ilgums: Fizisko personu dati tiks apstrādāti un glabāti laika posmā no pieteikšanas amata konkursam līdz rektora ievēlēšanai

Datu subjektam ir Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktās tiesības saistībā ar viņa datu apstrādi