Banku augstskolas rektores Dr.Līgas Peisenieces paziņojums

30.06.2022.

2022.gada 28.jūnijā publiskajā telpā izskanēja divas savstarpēji pretēja rakstura ziņas. Viena ziņa bija par Banku augstskolu kā darba devēju augsti novērtētu augstskolu, savukārt, otra ziņa – par Banku augstskolas integrāciju zinātņu universitātes ekosistēmā.

Izjūtot atbildību par mūsu studentiem un darbiniekiem, ar šo paziņojumu vēlos sniegt savu skaidrojumu par abām ziņām, vienlaikus apliecinot Banku augstskolas spēju īstenot augsta līmeņa studijas, kas nodrošina finanšu nozarei un uzņēmējdarbībai tik ļoti nepieciešamos profesionāļus – speciālistus, ekspertus un vadītājus.

Jau 11 gadus Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) un portāls “Prakse.lv” veic ikgadējo darba devēju aptauju par ieteiktākajām izglītības iestādēm un studiju programmām. Banku augstskola visus 11 gadus ir bijusi darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu TOP5. Savukārt, profesionālā bakalaura studiju programma “Finanses” ierindojas starp Top5 ieteiktākajām studiju programmām. Aptaujas rezultāti nepārprotami demonstrē, ka Banku augstskola ir nozīmīga darba devējiem un spēj piedāvāt speciālistus ar atbilstošām kompetencēm.

Otrdien, 28.jūnijā, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija uzklausīja Izglītības un zinātnes ministrijas informāciju par plānoto augstskolu konsolidācijas plānu. Šajā plānā paredzēts arī Banku augstskolu integrēt zinātnes universitātes ekosistēmā. Kā norāda Izglītības un zinātnes ministrijas atbildīgie darbinieki, Banku augstskolas integrācija zinātnes universitātes ekosistēmā nodrošinās efektīvāku augstākās izglītības un zinātniskās pētniecības īstenošanu un attīstību Latvijā, zinātniskās darbības jaudas palielināšanu Banku augstskolā, iespēju koplietot administratīvos un citus resursus, dos iespēju piesaistīt studējošos, tostarp no ārvalstīm, dos iespēju izmantot Atveseļošanās fonda finansējumu. Te gan jāuzsver, ka lēmums par to, kādā zinātnes universitātes ekosistēmā notiks Banku augstskolas integrācija un kādā veidā tas notiks nav pieņemts. Tāpat nav zināms kāds finansējums paredzēts integrācijas procesam un kāds būs studējošo un nozares ieguvums no šīs integrācijas.

Man ir stingra pārliecība, ka, lai arī turpmāk Banku augstskola varētu īstenot 30 pastāvēšanas gados rūpīgi veidoto, unikālo profesionālās izglītības modeli un nodrošinātu finanšu nozari un uzņēmējdarbību ar 250 labi sagatavotiem speciālistiem gadā, IZM, kā valsts augstskolas dibinātajam un Ministru Kabinetam lēmums par Banku augstskolas turpmāko attīstību būtu jāpieņem ar vislielāko atbildību un gudrību, iesaistot priekšlikuma sagatavošanā iesaistītās puses – gan Banku augstskolas padomi un citas lēmējinstitūcijas, gan nozares darba devēju organizācijas, gan arī studējošos, un rūpīgi analizējot ne tikai potenciālos ieguvumus, bet arī iespējamos riskus un zaudējumus no integrācijas procesa.

Esam gatavi sadarboties, lai Banku augstskola tālāk attīstītos un iegūtu Latvijas tautsaimniecība. Apliecinu, ka Banku augstskolas kolektīvs arī turpmāk darīs maksimāli daudz, lai tiktu stiprināts Banku augstskolas zīmols, diploms, Banku augstskolas studējošie iegūtu aktuālu un kvalitatīvu izglītību, savukārt mūsu partneri, privātajā un publiskā sektorā – spējīgus profesionāļus.

Banku augstskolas rektore
Dr.sc.administ. Līga Peiseniece