Banku augstskolas projekts veidos digitālo vidi sabiedrības mūžizglītībai

23.12.2020.

Banku augstskolas vadībā (projekta iesniedzējs – Banku augstskola, sadarbības partneri – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija un Liepājas Universitāte) 2020. gada decembrī ir sākta projekta – fundamentālā pētījuma īstenošana “COVID-19 ietekme uz ilgtspējīgu patēriņu un aprites ekonomiku”.

Projekta gaitā, balstoties jaunākajās zinātniskajās atziņās un starptautiskajā pieredzē, plānots izveidot digitālu platformu sabiedrības mūžizglītības mērķiem. Tā būtu teorētiska un reizē praktiska bāze digitālās vides uzturēšanai un tās pilnveidei, lai veicinātu zinātniski pamatotu pieeju problēmu risināšanai, sabiedrības attieksmes maiņu Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku pārvarēšanā. Projekta norises laiks ir 13 mēneši: 2020. gada 1. decembris – 2021. gada 31.  decembris.

BA prorektors Andris Nātriņš: ”Vēlos uzsvērt, ka Banku augstskolas pētnieki ir ieguldījuši lielu darbu zinātniskās izcilības pilnveidē, un šis Latvijas Zinātnes padomes grantu projekts ir tam apliecinājums. Mūsu pētnieki ir kvalificējušies FLPP granta programmas atbalstam, jo ir sasaistījuši augstskolas kā zinātniskas institūcijas prioritārās pētniecības tematiskās jomas: ilgtspēja (patēriņa uzvedības aspektā) un aprites ekonomika, ar Covid-19 pandēmijas radītajām aktualitātēm. Šie ir mūsu augstskolas centieni attīstīt pētniecību jomās ar starptautisku nozīmi un potenciālu ieguldījumu mūsu valsts un sabiedrības attīstībā.”

Covid – 19 pandēmija pierāda, ka iedzīvotājiem un uzņēmējiem nepieciešams padoms, kā apgūt taupīgas saimniekošanas prasmes, digitalizēt dokumentus un procesus. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas sekmē sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, un jauns, praktizējošu mācībspēku veidots izglītības modulis ar laikmetīgām izglītības metodēm sniegs jaunu iespēju MVU un iedzīvotāju apmācības tādās jomās kā:

  • finanšu pratība, taupīga saimniekošana,
  • darba zinātniskā organizācija, darba tiesības un aizsardzība,
  • veselīgs dzīvesveids, vingrošana darbā, rehabilitācija,
  • zero – waste, atkritumu šķirošana un to apjoma mazināšana,
  • videi draudzīga izvēle, vieda iepirkšanās, zaļais iepirkums,
  • digitalizācija, attālinātas saziņas un komunikācijas līdzekļi,
  • kiberdrošība, dokumentu drošība digitālajā vidē.

Projekta pētnieku kodolu veido Banku augstskolas mācībspēki: projekta vadītāja profesore I. Mavļutova, profesore Dz. Atstāja, doktorantes I. Uvarova, S. Deruma, zinātņu doktori pētnieki un mācībspēki D. Rūtītis, A. Spilbergs un A. Fomins, kuri ir pārliecināti par komandas darba sekmīgu rezultātu un spēju rast inovatīvus risinājumus sabiedrības ilgtspējīgas attīstības veicināšanai. Projekta komanda 2020. gada decembrī ir sākusi darbu tiešsaistes vidē ar vieslekciju ciklu Banku augstskolas studentiem.

Jauna digitāla izglītības vide var stimulēt Latvijas ekonomisko izaugsmi un konkurētspēju, mazinot Covid-19 pandēmijas izraisītās sekas, kā arī palīdzēt gatavoties līdzīgām krīzēm nākotnē.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (turpmāk – FLPP) ir Izglītības un zinātnes ministrijas finansēta uz zinātnisko izcilību vērsta zinātnes finansēšanas programma, kuras mērķis ir radīt jaunas zināšanas un tehnoloģiskās atziņas visās zinātņu nozaru grupās.
Plašāka informācija par projektu lasāma šajā vizītkartē.