Banku augstskolas pētnieki starptautiskā konferencē

23.09.2022.

No 19. līdz 22.septembrim Jūrmalā norisinājās 11.Starptautiskā konference “Monitoring and Managment of Visitors in Recreational and Protected Areas”, kurā piedalījās projekta “Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim” pētnieces – profesore Dzintra Atstāja un lektore Inga Uvarova. Konferencē, pētnieces prezentēja pētījuma “Empowering people involvement in the greening and modernisation of public lighting in touristic sites: Case of Jurmala Resort” rezultātus. (Pētījums veikts Latvijas zinātņu padomes finansētā projekta “Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim” ietvaros.) Pētījumā tika pētītas dizaina domāšanas pieejas, kas izmantojamas iedzīvotāju un tūristu iesaistei Jūrmalas pilsētas Jomas ielas apgaismojuma viedu multifunkcionālu risinājumu attīstībā un energoefektivitātes uzlabošanā. Pētījumā novērota sabiedrības aktīvāka iesaiste projekta plānošanas posmā, bet nepieciešama sabiedrības izpratnes veicināšana par ilgtspējas paradumiem, lai tos praktiski pielietotu publiskas infrastruktūras izmantošanā, ja tajā integrēti viedi, daudzfunkcionāli un dabai draudzīgi risinājumi.

Projekta “Quadruple Helix koncepts (QHC) kā pamats jaunās paaudzes PPP modelim” (Nr. lzp-2020/1-0062) mērķis ir radīt teorētisko un praktisko bāzi tāda inovatīva pārvaldības modeļa tiesiskā ietvara izstrādei, kas demonstrēs efektīvu, uz sabiedrības vajadzību vērstu publisko resursu pārvaldību, kas vērsts uz aprites ekonomikas (turpmāk – AE) perspektīvu ne tikai globālā līmenī, bet arī makro, meso un mikro līmeņa biznesa vidē. Turklāt pētījuma mērķis ir atrast jaunas iespējas un uzsākt jaunas AE iniciatīvas tās transformējot starpdisciplinārā mijiedarbībā starp visām nozarēm, tādējādi radot priekšnosacījumus ekonomiskai ilgtspējai visos sektors, gan publiskā, gan privātā.

Konferences ieraksts:

Vairāk par projektu: šeit!

Projekta vadītāja: Profesore, Dr. oec. Dzintra Atstāja