Banku augstskolas pēcdoktorantūras projekta īstenotās aktivitātes

26.04.2018.

2018.gada pirmajos mēnešos pēcdoktorantūras projekta īstenotājs, pētnieks Didzis Rūtītis ir veicis aktīvu darbu pie zinātniska raksta izveides, kurā atspoguļoti pirmie pētniecības rezultāti un secinājumi saistībā ar inovāciju menedžmentu un tā pārvaldības tendencem Latvijas IKT nozarē gan jaunuzņēmumu, gan stabilu korporāciju vidē. Pētnieks ar šiem rezultātiem ir iepazīstinājis plašāku auditoriju Banku augstskolas rīkotajā startptautiskajā konferencē “ASBBMC 2018”, kura notika 2018. gada 15.-16. martā. Zinātnisko rakstu paredzēts publicēt zinātnisko rakstu krājumā 2018. gada rudenī. Pētnieks vienlaikus aktīvi palīdzēja konferences organizēšanā un ņēma dalību divu secīgu paralēlo sesiju moderēšanā.

Gada sākumā pētnieks ir uzsācis aktīvu sadarbību gan ar vairākām augstskolām – Rīgas Tehnisko universitāti, Rīgas Stradiņa universitāti, kā arī Latvijas universitāti – kopīgu pētniecisko un zinātniska rakstura aktivitāšu īstenošanai, gan arī sadarbību ar komersantiem, lai palīdzētu komercializēt inovatīvas idejas saistībā ar tādu jaunu informācijas tehnoloģiju produktu izstrādi, kuri ir pavisam agrīnā attīstības stadijā.

Savukārt, 2018.gada 23.martā “PostDoc” programmas publicitātes aktivitāšu ietvaros pētnieks piedalījās Banku augstskolas rīkotajā seminārā skolotājiem par digitālo finanšu pakalpojumu attīstību Latvijā ar refereātu par tehnoloģiju attīstības tendencēm 21.gadsimtā.

Paralēli pētnieciskajam darbam ir īstenotas publicitātes aktivitātes “PostDoc” programmas atpazīstamības veicināšanai, pētniekam tiekoties ar šobrīd Banku augstskolas un “RISEBA” augstskolas kopīgi virzītajā starpaugstskolu doktorantūras programmā studējošajiem studentiem. Tikšanās ietvaros tika apspriesti galvenie izaicinājumi un ieguvumi doktorantūras studiju ietvaros, kā arī pēcdoktorantūras projekta īstenošanā iegūtā pieredze un atziņas.

Didzis Rūtītis ir Banku augstskolas doktorantūras programmas “Biznesa vadība” absolvents, Banku augstskolas pēcdoktorantūras pētnieks, kas ievieš pētniecības pieteikumu “Produktu attīstības metodes un procesu pārvaldība IKT uzņēmumos ar augstas izaugsmes potenciālu un to pieredzes izmantošanas iespējas līdzīga profila uzsācējuzņēmumos Latvijā, (1.1.1.2/VIAA/16/089)”.
Projekts tiek līdzfinansēts no  Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”.