Banku augstskolas jaunā padome sāk darbu

09.03.2022.
Vakar, 8. martā notika Banku augstskolas padomes pirmā sēde, kuras darba kārtībā bija padomes priekšsēdētāja ievēlēšana un turpmākā darba organizācija, kā arī Banku augstskolas rektores dr. Līgas Peisenieces ziņojums par augstskolas darba rezultātiem 2021./2022. ak. gadā un vienošanās par darba prioritātēm 2022.gadā. Padome ir koleģiāla augstskolas augstākā lēmējinstitūcija, kas būs atbildīga par augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī turpmāk nodrošinās augstskolas darbību atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.

Padomes locekļi 8.03.22. No kreisās: A.Nātriņš, M. Bičevskis, A.Grasmanis, R.Pētersons, J.Strautmanis

Par Banku augstskolas padomes priekšsēdētāju tika ievēlēts Mārtiņš Bičevskis, kurš ir profesionāls padomes loceklis, mentors un investors ar nozīmīgu karjera publiskajā pārvaldē, kā arī pieredzi privātā biznesa Interešu pārstāvībā. M. Bičevski darbam Banku augstskolas padomē virzīja Valsts prezidents. Padome ievēlēja arī padomes priekšsedētāja vietnieku – ilggadējo Banku augstskolas prorektoru Andri Nātriņu. 
Vairāk: 
https://www.ba.lv/augstskola/zina/izveidota-banku-augstskolas-padome/

Banku augstskolas padomes priekšsēdētājs Mārtiņš Bičevskis: 

“Esmu iedvesmots par jaunās komandas degsmi un vēlmi ieguldīt savu laiku un enerģiju Banku augstskolas attīstībā. Mums priekšā ir nozīmgu pārmaiņu laikmets, ko ietekmēs gan nacionālās reformas augstākajā izglītībā, gan globālās pārmaiņas izglītības piedāvājumā un pieprasījumā, gan inovācijas izglītības procesos gan ģeopolitiskie procesi. Jaunās padomes tuvākie nozīmīgie izaicinājumi ir aktīvi iesaistīties augstskolas jaunās satversmes savlaicīgā izstrādē, sadarbībā ar rektoru, Senātu un Satversmes sapulci izveidot efektīvu un ilgtspējīgu augstskolas pārvaldības modeli un uzsākt darbu pie vidēja termiņa stratēģijas. Tāpat ar cerībām skatos uz iespējami aktīvu sadarbību ar citu augstskolu jaunizveidotajām padomēm, lai savstarpējā zināšanu pārnese balstītu kopējo Latvijas augstākās izglītības izaugsmi.”
Padomes izveide tika pabeigta 15. februārī, kad  Ministru kabinets augstskolas padomes locekļa amatā apstiprināja Ansi Grasmani un Rasmusu Pētersonu. Līdz tam Banku augstskolas Senāts bija izvirzījis darbam jaunajā padomē pieredzējušus kolēģus no sava vidus – Andri Nātriņu un Jāni Strautmani.
Banku augstskola ir lietišķo zinātņu augstskola, kuras padomi veido pieci locekļi, no kuriem divus sabiedrības pārstāvjus izraugās Izglītības un zinātne ministrija, divus virza pati augstskola un vienu padomes locekli izvēlas Valsts prezidents.