Banku augstskolā uzsākts pēcdoktorantūras pētniecības projekts par IKT nozares uzsācējuzņēmumiem Latvijā

12.12.2017.

Intervija ar Banku augstskolas pēcdoktorantūras pētnieku Didzi Rūtīti.

Kā Tu uzsāki pētniecības projektu un kādi būtu Tavi ieteikumi nākamajiem pētniekiem?

No Banku augstskolas puses pagaidām esmu pirmais un vienīgais starpaugstskolu doktorantūras programmas absolvents, kurš ir saņēmis ES finansējumu pēcdoktorantūras  pētniecības projekta īstenošanai. Sava projekta īstenošanu uzsāku 2017.gada augusta pašās beigās pēc visu formalitāšu saskaņošanas un līgumu par projekta īstenošanu parakstīšanas starp augstskolu kā projekta pieteicēju un Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA). Kopumā pagāja aptuveni 5 mēneši kopš brīža, kad uzzināju Eiropas Savienības ekspertu vērtējumu, ka esmu kvalificējies ES finansējuma saņemšanai, līdz brīdim, kad varēju praktiski uzsākt projekta īstenošanu un kļuvu par pilntiesīgu pētnieku. Līdz ar to varu ieteikt visiem interesentiem, kuri apsver iespēju sniegt savu projekta pieteikumu nākamajā programmas uzsaukumā 2018. gada pavasarī, rēķināties ar to, ka līdz projekta uzsākšanai var paiet zināms laiks un uzreiz pēc pirmā lēmuma saņemšanas vēl nepārtraukt darba attiecības ar esošo darba devēju. Pa vidu var sanākt nogaidīt vismaz vairākus mēnešus.

Pastāsti par savu pētniecības tēmu.

Mana projekta tēma ir “Produktu attīstības metodes un procesu pārvaldība IKT uzņēmumos ar augstas izaugsmes potenciālu un to pieredzes izmantošanas iespējas līdzīga profila uzsācējuzņēmumos Latvijā.” Vienkārši sakot, esmu nolēmis izpētīt, kādā veidā stabili IKT (informācijas un komunikācijas nozares) uzņēmumi īsteno inovāciju pārvaldību un jaunu, inovatīvu produktu izstrādi savu uzņēmumu ietvaros un ko no tiem var mācīties t.s. startapi jeb jaunuzņēmumi. Projekta īstenošanas rezultātā ir paredzēts izstrādāt metodoloģiju, kuru varētu izmantot Latvijā bāzēti jaunuzņēmumi, lai veiksmīgāk izstrādātu jaunus, inovatīvus IKT produktus un risinājumus. Šādu tēmu izvēlējos tāpēc, ka mana iepriekšējā pieredze ir bijusi saistīta gan ar dalību vairākos tehnoloģiju jaunuzņēmumos, gan arī ar darbu stabila IKT nozares uzņēmuma paspārnē.

Kāda ir pētniecības projekta īstenošanas gaita?

Projektu paredzēts īstenot nepilnus 3 gadus un 3 secīgos posmos, katrā no tiem sasniedzot noteiktus izmērāmus rādītājus, kuri mana projekta gadījumā ietver gan zinātnisku un populārzinātnisku publikāciju sagatavošanu par pētniecības rezultātiem, gan aktīvu tīklošanās (angliski – networking) aktivitāšu īstenošanu ar citiem zinātniekiem, IKT nozares ekspertiem un komersantiem, kā arī sadarbību ar citu augstskolu pētniekiem, lai radītu kopīgas zinātniskās publikācijas.

Ko līdz šim esi paveicis projekta ietvaros?

Projekta ietvaros 2017.gada 2.pusē man jau ir bijusi iespēja doties vairākos komandējumos, kuru ietvaros tikos ar IKT nozares ekspertiem, veicu tīklošanās aktivitātes un vairākas ekspertu intervijas par IKT produktu attīstības tendencēm, apmeklējot MIT un Hārvardas universitātes ASV. Tāpat esmu apmeklējis vairākas akadēmiskās un profesionālās konferences, apmācību seminārus gan ārvalstīs (piemēram, “Google Cloud OnBoard” Tallinā), gan Latvijā (“Digital Freedom Festival 2017”, “DevTernity 2017”, u.c.). Šajos pasākumos izveidotie kontakti ar IKT nozares pētniekiem un profesionāļiem noder gan pētniecības projekta vajadzībām, gan sekojošai sadarbības īstenošanai starp augstskolu un komersantiem vai citiem pētniekiem.

Kopš 2017.gada vasaras esmu kļuvis par biedru “Software Startup Researcher Network (SSRN)” – https://softwarestartups.org/about , kur apvienojušie pārsvarā Eiropas valstīs bāzēti jaunuzņēmumu pētnieki. Reizi divās nedēļās notiek saziņa video konferences ietvaros un pieredzes apmaiņa par kolēģu paveikto pētnieciskajā ziņā. Katru reizi tiek dota iespēja kādam vieslektoram nolasīt savu referātu un veikt prezentāciju par biedriem saistošu tematu.

Vienlaikus izsaku paldies par izturību un sapratni visiem mana projekta īstenošanā tieši un pastarpināti iesaistītajiem augstskolas kolēģiem un arī VIAA pārstāvjiem, ar kuriem ikdienā sanāk sadarboties. Kā vienmēr, varētu vēlēties mazāku birokrātisko slogu un lielāku fokusu uz projekta sasniedzamajiem rezultātiem, bet ir jāņem vērā ES projektu specifika.

 

Didzis Rūtītis ir Banku augstskolas doktorantūras programmas “Biznesa vadība” absolvents, Banku augstskolas pēcdoktorantūras pētnieks, kas ievieš pētniecības pieteikumu “Produktu attīstības metodes un procesu pārvaldība IKT uzņēmumos ar augstas izaugsmes potenciālu un to pieredzes izmantošanas iespējas līdzīga profila uzsācējuzņēmumos Latvijā, (1.1.1.2/VIAA/16/089)”.
Projekts tiek līdzfinansēts no  Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”.