Banku augstskola uzsāk Latvijā pirmās maģistra studiju programmas „Kiberdrošības pārvaldība” īstenošanu

29.10.2014.

2014.gada oktobris ir pasludināts par Eiropas kiberdrošības mēnesi, kad visās Eiropas valstīs, arī Latvijā, notiek plašas aktivitātes sabiedrības izpratnes veicināšanai par kiberdrošības jautājumiem. Banku augstskola ir gandarīta, ka tieši šomēnes augstskolā tiek atklāta Latvijā pirmā maģistra studiju programma „Kiberdrošības pārvaldība”. Jau no 14.novembra interesenti aicināti pieteikties studijām, lai pirmie Latvijā iegūtu maģistra grādu un kvalifikāciju „Informācijas drošības vadītājs”.

Atklājot jauno maģistra programmu, Banku augstskola rīkoja apaļā galda ekspertu diskusiju, kurā piedalījās eksperti no Aizsardzības ministrijas, Vides un reģionālās attīstības ministrijas, Banku augstskolas, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas, bankām, kā arī informācijas tehnoloģiju un kiberdrošības speciālisti no dažādiem uzņēmumiem un nevalstiskajām organizācijām. Diskusijas mērķis bija novērtēt kiberdrošības pārvaldības lomu efektīvas kiberdrošības stratēģijas īstenošanā publiskā un privātā sektora institūcijās un uzņēmumos Latvijā, kā izšķirošu faktoru akcentējot kompetences veidošanu šajā jomā.

Kopš šā gada par galveno nacionālo koordinējošo institūciju kibedrošības jautājumos ir noteikta Aizsardzības ministrija (AM). 2014.gada 21.janvārī vadībā ir apstiprināta Latvijas kiberdrošības stratēģija 2014.-2018.gadam, kurā noteikti kiberdrošības politikas mērķi un pamatprincipi, kā arī rīcības virzieni. AM Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas speciāliste Elīna Neimane uzsver, ka stratēģijā kā viena no ļoti svarīgām prioritātēm izvirzīta sabiedrības izpratnes, izglītības un pētniecības veicināšana, paredzot attīstīt akadēmiskās studijas un pētniecību kiberddrošības jomā. „Esam ļoti priecīgi, ka, uzsākot jaunās maģistra programmas īstenošanu Banku augstskolā, šis stratēģijā izvirzītais uzdevums būs izpildīts. Vēlos teikt lielu paldies augstskolai par šīs programmas izveidi, kas būs liels atspaids, lai veicinātu nacionālās kompetences, kuras mums kibedrošibas jomā tik ļoti trūkst,” saka E.Neimane.

Lielu ieguldījumu jaunās maģistra studiju programmas izveidē sniedzis Aizsardzības ministra ārštata padomnieks informācijas tehnoloģiju un starptautiskās drošības jautājumos Jānis Kažociņš. Viņš ir gandarīts par jaunās programmas izveidi, kas būs nozīmīgs atbalsts gan valstij, gan uzņēmējiem. „Kiberdrošības pārvaldības mērķis ir nodrošināt vidi, kurā iespējama drošu, kvalitatīvu un uzticamu pakalpojumu sniegšana un saņemšana. Lai mazinātu un novērstu riskus un apdraudējumus kibertelpā, ir nepieciešami kompetenti kiberdrošības speciālisti, kurus līdz ar jaunās programmas izveidi būs iespējams sagatavot. Tādus speciālistus, kuri saprot stratēģisko līmeni, saprot, ko var darīt ar praktiskiem kiberdrošības soļiem, tādējādi ļaujot vadībai īstenot aktīvu un profesionālu IKT drošības politiku,” sacīja Kažociņa kungs. Viņš uzsvēra četras galvenās lietas, kas svarīgas gan uzņēmējam, gan valstij – konfidencialitāte, integritāte, pieejamība un reputācija. Kibertelpa ir pilna pretrunu. Jo brīvāka ir elektroniskās telpas izmantošana, jo saskaramies ar lielākiem riskiem. Tāpēc ir nepieciešams atrast līdzsvaru starp brīvību un drošību. Jautājums – cik lielā mērā esam gatavi upurēt savu brīvību un privātumu, lai sasniegtu nepieciešamo drošības līmeni un kur sākas un beidzas privātā sektora un valsts atbildība?

Arī Swedbank Baltijas Klientu apkalpošanas kanālu kompetences centra vadītājs Ģirts Bērziņš diskusijā uzsvēra, ka līdzsvara atrašana starp drošību un lietojamību ir vislielākais izaicinājums. Ja arī kādā brīdī šķiet, ka līdzsvars ir sasniegts, jau nākamajā dienā rodas jaunas tehnoloģiskās ierīces, jaunas platformas, un speciālistiem jāvirzās tālāk.  „Esmu ļoti gandarīts par to, cik progresīva un moderna ir Banku augstskola, startējot ar jauno maģistra studiju programmu! Galvenais augstskolas uzdevums šajā programmā būs studējošajiem iemācīt domāt gan no konkrētā uzņēmuma viedokļa, gan stratēģiski, valstiskā līmenī,” uzsvēra Ģ.Bērziņš.

Banku augstskolas profesionālā maģistra studiju programmas direktore, sertificēta informācijas drošības vadītāja (CISM), ISACA Latvia Chapter Education Chair, Cybersecurity Nexus Liaison Person, LIKTA eksperte Sintija Deruma saka paldies plašajam ekspertu lokam, kas iesaistījās jaunās programmas izstrādē. Darba grupā strādāja par kiberdrošību atbildīgo institūciju eksperti, informācijas drošības profesionāļi, zinātnieki un praktiķi, daloties zināšanās, pieredzē, pētot un analizējot arī citu valstu pieredzi kiberdrošības attīstībā. „Rezultātā ir radīta vispusīga programma, kuras absolventi spēs plānot, uzlabot, ieviest un pilnveidot informācijas drošības pārvaldības sistēmu,  pārzinās risku pārvaldību, spēs izstrādāt konkrētai industrijai vai uzņēmumam piemērotus uzraudzības un aizsardzības pasākumus, spēs izskaidrot, pamatot, komunicēt un izglītot visas iesaistītās puses, lai process būtu lietderīgs un ilgstspējīgs,” uzsver S.Deruma. Viņa arī akcentē, ka nākotnē plānots veidot ciešāku sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, arī industrijas līmenī (IKT industrija, drošības industrija, Kiberdrošība), lai dalītos ar zināšanām, pētījumu rezultātiem un veidotu partnerību.

Izstrādājot programmu, ir ņemts vērā arī darba devēju viedoklis, kuri sagaida, ka jaunās maģistra studiju programmas beidzēji būs plaša profila drošības speciālisti ar plašu skatījumu un stratēģisko domāšanu, izcilām komunikācijas prasmēm un līderisma spējām, pārzinās biznesa procesus un spēs izstrādāt un ieviest uzņēmumā konkrētu politiku. Darba devēji arī pauduši atbalstu prakses vietu nodrošināšanā maģistra programmā „Kiberdrošības pārvaldība” studējošajiem, tādējādi apliecinot ieinteresētību kopējo mērķu sasniegšanā kiberdrošības uzlabošanā valstī.

Vairāk par Latvijā pirmo profesionālā maģistra studiju programmu „Kiberdrošības pārvaldība” un pieteikšanos studijām uzziniet Banku augstskola mājaslapā: https://www.ba.lv/node/4517

IMG_1843

No kreisās: Swedbank Baltijas Klientu apkalpošanas kanālu kompetences centra vadītājs Ģirts Bērziņš, Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs, Banku augstskolas Pētniecības direktors Andris Nātriņš, Aizsardzības ministra ārštata padomnieks informācijas tehnoloģiju un starptautiskās drošības jautājumos Jānis Kažociņš, Banku augstskolas profesionālā maģistra studiju programmas „Kiberdrošības pārvaldība” direktore Sintija Deruma, Aizsardzības ministrijas Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas speciāliste Elīna Neimane

Banku augstskolas
Komunikācijas un mārketinga daļa
67709290, 26331378