Banku augstskola un AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” paraksta sadarbības memorandu

08.11.2017.

3. novembrī, Banku augstskola un AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” parakstīja sadarbības līgumu. Šāds līgums pēc savas būtības ir memorands, kas apliecina abu pušu apņemšanos veidot vēl ciešāku sadarbību, lai panāktu Banku augstskolai un Altum interesēm atbilstošus studiju, pētniecības, uzņēmējdarbības veicināšanas atbalsta un arī biznesa rezultātus, izmantojot abu pūšu pieejamos resursus un iespējas.

Memorandā kā galvenās sadarbības tematiskās jomas ir noteiktas sociālā uzņēmējdarbība, finanšu vadība, finanšu pratība, finanšu pieejamība, uzņēmējdarbības procesu pārvaldība, uzņēmējdarbības atbalsta efektivitātes jautājumi, uzsācējuzņēmumu dzīvotspējas un izaugsmes faktori, kā arī vēl citas saistošas jomas. Savukārt par galvenajām sadarbībā formām tika izvirzītas tādas aktivitātes kā konferences, diskusijas, semināri un lekcijas, tāpat arī ar pētniecību saistītas darbības. Par īpaši nozīmīgu sadarbības iespēju var uzsvērt tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības kapacitātes sekmēšanu, kā arī Altum līdzdalību Banku augstskolas studiju programmu satura aktualizācijā un kvalitātes veidošanā. Tāpat arī būtiska ir studentu atbalstīšana, veidojot stipendiju fondu, kā arī pētniecības un studiju noslēguma darbu balvu fondu, stimulējot izcilākos studentus un veicinot pētniecību.

Kā memoranda parakstīšanā uzsvēra Banku augstskolas rektors, profesors Andris Sarnovičs un Atbalsta finanšu institūcijas Altum valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš, tad šādas, vēl ciešākas sadarbības formas veidošanas process, pēc savas būtības, bija ļoti vienkāršs un dinamisks, jo abas puses bija vienisprātis par galvenajiem uzdevumiem. Tas apliecina to, ka Banku augstskolas un Altum līdzšinējā sadarbība ir bijusi patiešām veiksmīga, kas savukārt ir labs priekšnoteikums kvalitatīvi jauna līmeņa – sistemātiskākai, daudzpusīgākai un ciešākai partnerības formai.