Banku augstskola piesaistījusi Eiropas Sociālā fonda atbalstu pārvaldības sistēmas pilnveidei

11.09.2018.

2018.gada septembrī tiek parakstīta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Banku augstskolu par Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts Banku augstskolas pārvaldības sistēmas pilnveidei” īstenošanu.

Projekta ietvaros piesaistītais finansējums 150 000 eiro apmērā turpmāko trīs gadu laikā tiks izmantots augstskolas pārvaldības pilnveides īstenošanai piecos darbības virzienos – (1) studiju programmu piedāvājuma modernizēšanas pārmaiņu vadībai, (2) atsevišķu organizatorisko un pārvaldības struktūru pilnveidei, (3) regulārās kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei un resertificēšanas finansēšanai, augstskolas starptautiskai akreditācijai, (4) studiju procesa efektīvai pārvaldībai nepieciešamo e-risinājumu izstrādei, pilnveidei un ieviešanai, kā arī (5) vadības personāla kompetenču pilnveidei.

Kā norāda Banku augstskolas rektors A.Sarnovičs, pieejamo Eiropas projektu līdzekļu piesaiste augstskolas uzsākto procesu finansēšanai ir stratēģiski nozīmīgs visa personāla sasniegums un izaicinājums, kas sakņojas stratēģiskajos attīstības virzienos un kopīgi noteiktajos augstskolas mērķos nākamajiem pieciem gadiem. Projekta rezultāti sniegs būtisku ieguldījumu augstskolas institucionālās veiktspējas uzlabošanā, kā arī konkurētspējas stiprināšanā. Projektā plānotās aktivitātes un to īstenošanas rezultāti sekmēs arī Latvijas attīstības plānošanas vadlīniju izpildi.

Projekta īstenošanā nozīmīgu lomu ieņem augstskolas stratēģisko partneru, tai skaitā studējošo, absolventu, un industrijas,  iesaiste, sniedzot viedokli un ieteikumus, kā arī piedaloties pilnveides pasākumu īstenošanā. Visas projekta ietvaros paredzētās darbības ir stratēģisko partneru izvērtētas un atbalstītas.

Banku augstskola ir valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kas jau vairāk nekā divdesmit piecus gadus ir viena no atpazīstamākajām Latvijas biznesa skolām. Šobrīd tā īsteno kopskaitā 16 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas biznesa vadības un finanšu izglītības virzienos visos studiju līmeņos.

Projekts “Atbalsts Banku augstskolas pārvaldības sistēmas pilnveidei”  Nr.:8.2.3.0/18/A/001 norisināsies līdz 2021.gadam un tā kopējais finansējums ir 150 000 eiro. Līdzekļi 127 500 eiro apmērā tiek finansēti no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un 22 500 eiro –  no valsts budžeta līdzekļiem. Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” ietvaros. Šī projekta īstenošanā Eiropas Savienības struktūrfondu atbildīgā iestāde ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, sadarbības iestādes funkcijas veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.

Sagatavoja:

Santa Bondare,

Banku augstskolas padomniece stratēģiskajos un kvalitātes vadības jautājumos,

projekta “Atbalsts Banku augstskolas pārvaldības sistēmas pilnveidei” vadītāja