Banku augstskola piesaistījusi Eiropas Sociālā fonda atbalstu jaunu studiju programmu izstrādei

15.04.2019.

2019.gada 15.aprīlī parakstīta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Banku augstskolu par Eiropas Savienības fonda projekta “Atbalsts Banku augstskolas studiju programmu attīstībai ES valodās” īstenošanu.

Projekta ietvaros piesaistītais finansējums 100 000 eiro apmērā turpmāko gadu laikā tiks izmantots jaunas profesionālā bakalaura augstākās izglītības studiju programmas “Biznesa procesu pārvaldība” izstrādei.

Kā norāda Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs augstskolas Attīstības Stratēģijā 2018.-2023.gadam definēto mērķu sasniegšanai plānotās darbības paredz kompleksu pieeju studiju programmu attīstībai un modernizācijai, tostarp paredzot stiprināt saikni ar industriju un nodrošinot cilvēkresursu potenciāla un kapacitātes izaugsmi. Atzīmējams, ka jaunās studiju programmas izstrāde tiks balstīta ne tikai tirgus vajadzību padziļinātā izpētē, pētniecībā un pamatota ar aktuālu aptauju rezultātiem, bet arī tiks analizētas un ņemtas vērā jaunākās atziņas par nākotnes darba spēka transformācijām, tehnoloģiju ietekmi, biznesa attīstības virzītājspēkiem un nākotnes biznesa modeļiem. Augstākās izglītības attīstībai pieejamo Eiropas projektu līdzekļu piesaiste augstskolas uzsākto procesu finansēšanai ir stratēģiski nozīmīgs sasniegums un izaicinājums augstskolas starptautiskās konkurētspējas nodrošināšanai.

Banku augstskola ir valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kas jau vairāk nekā divdesmit piecus gadus ir viena no atpazīstamākajām Latvijas biznesa skolām. Šobrīd tā īsteno kopskaitā 16 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas biznesa vadības un finanšu izglītības virzienos visos studiju līmeņos,  kā arī veic zinātnisko un pētniecisko darbību.

Projekts “Atbalsts Banku augstskolas studiju programmu attīstībai ES valodās”  Nr.8.2.1.0/18/A/008 norisināsies līdz 2021.gadam. Projekta kopējās izmaksas ir  100 000 euro, ko sastāda 85 000 euro – Eiropas Sociālā fonda līdzekļi un 15 000 euro –  valsts budžeta līdzekļi.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu” ietvaros. Šī projekta īstenošanā Eiropas Savienības struktūrfondu atbildīgā iestāde ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, sadarbības iestādes funkcijas veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.