Banku augstskola piesaistījusi Eiropas Sociālā fonda atbalstu akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanai

29.10.2018.

2018.gada 23.oktobrī tika parakstīta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Banku augstskolu par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/007 “Atbalsts Banku augstskolas akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanai” īstenošanu.

Projekta ietvaros piesaistītais finansējums 397 500 eiro apmērā turpmāko četru gadu laikā tiks izmantots Banku augstskolas studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” īstenošanā iesaistītā personāla kapacitātes stiprināšanai. Uzsvari tiks likti

  • ārvalstu akadēmiskā personāla piesaistei un nodarbināšanai,
  • doktorantu iesaistei akadēmiskajā darbā,
  • akadēmiskā personāla kompetences pilnveidei (t.sk., stažēšanās pie komersantiem, profesionālās angļu valodas mācības, specializētās mācības).

Kā norāda Banku augstskolas rektors A.Sarnovičs, Eiropas Sociālā fonda projektu līdzekļu piesaiste augstskolas studiju procesā iesaistītā akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanā ir nozīmīgs atbalsts uzsāktajā studiju virziena “Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” kvalitātes celšanā un konkurētspējas attīstīšanā. Līdzvērtīgi būtiska programmas satura papildināšanā ir esošā akadēmiskā personāla profesionālā izaugsme, gan arī ārvalstu docētāju devums studiju programmu internacionalizācijas kapacitātes attīstībā.  Projekta ietvaros studiju procesa nodrošināšanai plānots piesaistīt doktorantus, tādējādi veicinot akadēmiskā personāla atjaunotni.

Projekta īstenošanā nozīmīga loma sadarbībai ar industriju – stažēšanās uzņēmumos ne tikai stiprinās sadarbību un ļaus iepazīt mūsdienu aktualitātes biznesa vidē, bet arī uzlabos akadēmisko pienesumu studiju satura veidošanā. Savukārt paaugstinātais svešvalodu prasmju līmenis dos lielākas iespējas gan ārvalstu ekspertu, gan ārvalstu studentu piesaistei.

Banku augstskola ir valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kas jau vairāk nekā divdesmit piecus gadus ir viena no atpazīstamākajām Latvijas biznesa skolām. Šobrīd tā īsteno kopskaitā 16 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas biznesa vadības un finanšu izglītības virzienos visos studiju līmeņos.

Projekts Nr.8.2.2.0/18/A/007 “Atbalsts Banku augstskolas akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanai” norisināsies līdz 2022.gadam un tā kopējais finansējums ir 397 500 eiro. Līdzekļi 337 875 eiro apmērā tiek finansēti no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un 59 625 eiro ir valsts budžeta līdzfinansējums. Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros. Šī projekta īstenošanā Eiropas Savienības struktūrfondu atbildīgā iestāde ir Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, sadarbības iestādes funkcijas veic Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.