Atskats uz pirmo studiju mēnesi bakalaura programmā “Biznesa procesu vadība”

06.10.2020.

Jau mēnesi Banku augstskolā iespējams apgūt zinības jaunā, licencētā profesionālā bakalaura studiju programmā “Biznesa procesu vadība”, kuras mērķis ir sagatavot izcilus nākamās paaudzes līderus biznesa vadībā darbam strauji mainīgos apstākļos. Kā īstenošanas forma tiek piedāvātas gan klātienes (dienas un vakara), gan tālmācības studijas. 2020./2021.akadēmiskā gada uzņemšanas rezultāti apliecina, ka grupas ir nokomplektētas. Pēc vairāku mēnešu centieniem pielāgoties studiju procesu attālinātajām apmācību metodēm ar citām sajūtām augstskolā atgriežas akadēmiskais un administratīvais personāls, taču pavisam īpaša noskaņa pārņēmusi tos 1.kursa studentus, kuriem ne vien pats studiju sākums augstākās izglītības iestādē ir nebijusi pieredze, bet iespēja pēc pārtraukuma atkal tikties, diskutēt, gūt prasmes un iemaņas klātienē, jo pirms tam jau ir noguruši no digitālās vides izraisītajiem blakus efektiem.

Zemāk apkopoti profesionāļu viedokļi gan par jaunās studiju programmas iedzīvošanos Banku augstskolā, gan izteiktie vērtējumi par studiju gada sākumu kopumā.

Rektora v.i. Andris Nātriņš ar gandarījumu atzīst, ka jaunā bakalaura studiju programma “Biznesa procesu vadība” šobrīd pilnā mērā piepilda tās cerības, kuras Banku augstskola ar to ir saistījusi. Tā attīstās kā jaunās paaudzes vadības programma, kas jau no pirmajām studiju dienām piedāvā studentiem sajūtamus ieguvumus prasmju aspektā, kas būs noderīgas modernā darba vidē un ir balstītas uz digitalizāciju, radošumu, elastību un sadarbību.

Studiju prorektore Līga Peiseniece, komentējot, kā varētu vērtēt akadēmiskā gada sākumu, pauda uzskatu, ka izaicinājumu pilnais akadēmiskais gads ir sācies labi un pats galvenais, ka beidzot klātienē. Studenti un docētāji ir priecīgi satikt viens otru un piedalīties aktīvā, iesaistošā studiju procesā. Pakāpeniski Banku augstskolā tiek ieviestas hibrīdstudijas, daļai studentu grupas studējot klātienē un daļai – sekojot nodarbībai attālināti, līdz ar to nodrošinot iespēju samazināt saslimšanas risku ar COVID-19 un sniedzot iespēju studentiem piedalīties studiju procesā. Studiju prorektori iepriecina docētāju vēlme nodrošināt hibrīdstudijas, tās apgūt vēl labāk, kā arī pilnveidot. Jaunā situācija docētājus ir satuvinājusi un izveidojusi labu platformu zināšanu vadīšanai. Iepriecinoša šajā laikā ir arī studentu aizrautīgā iesaiste Banku augstskolas dzīvē, kas liecina, ka studentiem Banku augstskola ir svarīga un viņi vēlas būt aktīvi tās dzīves dalībnieki.

Bakalaura studiju programmas “Biznesa procesu vadība” direktore Lilita Sparāne, atbildot uz jautājumu, kā kopumā vērtē studiju gada sākumu, kas viņai ir pirmais programmas direktores amatā, atzīst, ka viss šķiet jauns. Jauni ir 1.kursa studenti, kas mirdzošām acīm uzsāk savas studijas, jauna programma, ko Banku augstskola šajā akadēmiskajā gadā piedāvā reflektantiem, un sākas arī jauni izaicinājumi, kā to visu īstenot, ņemot vērā nestabilo situāciju, kas valda Latvijā un visā pasaulē. Programmas direktore ir pozitīvi noskaņota par to, ka jau septembrī bija iespēja tikties ar visiem studentiem klātienē – gan dienas, gan vakara, gan tālmācības grupās studējošajiem un uzreiz bija iespējams saņemt atgriezenisko saiti, esot vienā auditorijā vai kopīgās nodarbībās, tādēļ gribas vēlēt, lai gandarījums un aizrautība nemazinās abām pusēm.  Programmas direktorei ir aizraujoši strādāt arī ar tiem studentiem, kas uz “Biznesa procesu vadību” ir pārnākuši no iepriekš realizētās bakalaura programmas “Uzņēmējdarbības vadīšana”, jo viņiem pirmajos studiju gados ir iedots labs pamats. Tāpat cieši jāsadarbojas ar jaunajiem vieslektoriem, kas uzsākuši darbu šajā programmā, jo lielākā daļa no viņiem ir eksperti savā nozarē, bet mazāk bijuši saistīti ar akadēmisko vidi. Lielākie izaicinājumi ir Studiju informācijas daļā plānotājiem, kuriem jācenšas saskaņot laikus, kas būtu pieņemami gan lektoriem, gan studentiem, ievērojot augstskolas labo praksi – netērēt iesaistīto pušu laiku nelietderīgi un saplānot visas nodarbības maksimāli racionāli un efektīvi.

L. Sparāne informēja, ka šomēnes ir aktivizēta Banku augstskolas bijušā biznesa inkubatora, tagadējā – OpenLab Facebook lapa, kurā atrodama visa informācija par starpdisciplinārām aktivitātēm (tādām kā Demola Latvia, hakatoni, biznesa ideju kausi u.tml.). Studenti ir aicināti tajos piedalīties, lai trenētu savas sadarbības, komunikācijas, ideju ģenerēšanas un prezentāciju prasmes, un turklāt par dalību saņemtu kredītpunktus brīvās izvēles studiju kursa ietvarā.

Bakalaura studiju programmas “Biznesa procesu vadība” tālmācības koordinatore Elita Lielā izstāsta, ka šajā grupā studē arī četri bijušie BA studenti, kas atsākuši studijas tieši šīs formas dēļ, jo nevarēja apmeklēt lekcijas klātienē. Grupā ir trīs profesionālie sportisti, kuriem darbs nav Latvijā vai sporta spēļu un treniņu dēļ ir paredzēti bieži izbraukumi. Ir profesionāļi arī citās jomās, piemēram, IT vai studējošajiem jau ir savs nodibināts uzņēmums. Šobrīd visi ir entuziasma pilni apmeklēt Banku augstskolu klātienē. Studenti ir dažāda vecuma, vecākajam – 48 gadi, kas nebūt nepārsteidz, jo tālmācības studiju formu visbiežāk izvēlas strādājoši cilvēki, kuriem darba dēļ nepieciešams iegūt izglītību un / vai kvalifikāciju. Pēc E. Lielās domām lielākie izaicinājumi, uzsākot šīs studiju programmas īstenošanu tālmācībā, ir docētājiem, lai sagatavotu visus materiālus, prezentācijas, testus utt., jo jāmaina mācību metodes, pielāgojot tās tālmācības studiju formai. Tomēr BA dara visu, lai nodrošinātu arī tiešsaistes lekcijas, praktiskās nodarbības un konsultācijas, ko ar sajūsmu uzņem studenti. Pats studiju sākums tālmācības programmas koordinatorei palicis prātā ar studentu labajiem vārdiem, kuros viņi izsaka pateicību par uzmundrinošo tikšanos e-vidē pirms studiju sākuma, jo šāda līdzās būšanas sajūtas radīšana ikdienas solī būšot liels atbalsts. Arī atbalsts no mācībspēku puses, pēc studējošo domām, ir nozīmīga procesa sastāvdaļa, kas palīdzēs sasniegt studiju mērķi.

Studiju programma “Biznesa procesu vadība” tiek īstenota latviešu un angļu valodā, jo izveidota kā eksportspējīgs produkts augstākās izglītības tirgū – gan vietējiem, gan ārvalstu studētgribētājiem.

Šobrīd uz šo programmu pārgājuši un tajā jau studē vēlāko kursu  gan vietējie, gan ārvalstu studenti, kā arī šogad ir uzņemti vairāk nekā 60 studenti.

Studiju programmas izstrādi līdzfinansē ESF projekts Nr.8.2.1.0/18/A/008 “Atbalsts Banku augstskolas studiju programmu attīstībai ES valodās”

Vairāk informācijas: https://www.ba.lv/studijas/programma/biznesa-procesa-vadiba/