Atskats uz attālināto studiju nodrošināšanu Banku augstskolā un nākotnes uzdevumi

09.04.2020.

Labdien, cienījamie studenti, docētāji un darbinieki!

Ir pagājis gandrīz mēnesis, kopš dzīvojam ārkārtas situācijas apstākļos, kas saistīti ar COVID-19 pandēmiju. Šis mēnesis Banku augstskolas studentiem, docētājiem un darbiniekiem ir bijis izaicinājumu un radošu risinājumu meklēšanas un ieviešanas mēnesis. Neskatoties uz visām grūtībām, esam spējuši pārorganizēt savu darbu tā, lai studiju process turpinātos un tiktu nepārtraukti uzlabots. Šajā laikā esam saņēmuši lielu atbalstu no studentiem, kuri bijuši izprotoši, gatavi sniegt ieteikumus un, pats svarīgākais, aktīvi studēt jaunajos apstākļos, par ko liecina augstais apmeklētības rādītājs.

Šī mēneša laikā visi kopā esam paveikuši daudz:

  1. Kopš 16.marta nodrošinām attālinātās studijas, izmantojot Zoom platformu, Zoom platformā ir notikušas 514 nodarbības ar kopējo dalībnieku skaitu: 7093. Esam nodrošinājuši arī prakses pārskatu aizstāvēšanu attālināti.
  2. Nodarbību plānojumu pamatā esam saglabājuši nemainīgu,  minimālas izmaiņas tika veiktas, lai nodrošinātu pilnīgu studiju programmas apguvi attiecīgajā studiju gadā.
  3. Esam veikuši docētāju individuālu apmācību un sagatavojuši informatīvu materiālu docētājiem darbam ar Zoom. Kopš 24.marta regulāri katru nedēļu tiekamies Zoom sapulcēs, kurās dalāmies pieredzē, noskaidrojam problēmjautājumus, apgūstam jaunas attālinātā darba metodes.
  4. Esam nodrošinājuši bibliotēkas drukāto resursu pasūtīšanu un izsniegšanu, kā arī attālināto piekļuvi datu bāzēm, lai sniegtu atbalstu studentiem noslēgumu darbu sagatavošanā un studijās.
  5. Kopš 12.marta katru darba dienu esam informējuši studentus, docētājus un darbiniekus par aktualitātēm Banku augstskolā, nosūtot informāciju uz Banku augstskolas e-pastiem, komunicējuši ar studentiem e-pastos, pa telefonu, WhatsApp sarakstēs, lai sniegtu atbildes un uzklausītu ierosinājumus.
  6. Attālināto studiju pilnveidošanai esam veikuši studējošo un docētāju kvalitatīvu aptauju, saņemot 53 studentu un 35 docētāju atbildes un noskaidrojot attālināto studiju ieguvumus, kā arī pilnveidojamos aspektus. Kopumā studenti ir pozitīvi novērtējuši Banku augstskolas spēju ātri pāriet no klātienes studijām uz attālinātajām studijām, novērtējuši docētāju prasmi ātri pielāgoties jaunajiem apstākļiem un piedāvāt atbilstošas studiju apguves metodes. Esam arī saņēmuši studentu ieteikumus pilnveidot docētāju prasmes Zoom un Moodle lietošanā, kā arī savlaicīgāk informēt studentus par studiju kursa norisi un rast iespēju pilnvērtīgāk izmantot bibliotēkas resursus.
  7. Esam aktīvi sazinājušies ar mūsu izbraucošajiem un iebraucošajiem Erasmus studentiem, informējuši par iespējām turpināt attālinātās studijas un atgriezties savā mītnes zemē.
  8. Banku augstskolas administratīvais un tehniskais personāls ir nodrošinājis, lai docētāji un darbinieki varētu strādāt no mājām un studentu viesnīcā tiktu ievēroti drošības pasākumi.

Paldies katram Banku augstskolas studentam, docētājam un darbiniekam par kopīgo darbu, par ieguldījumu Banku augstskolā!

2020.gadā 7.aprīlī Latvijas valdība pieņēma lēmumu par ārkārtas situācijas pagarināšanu līdz 2020.gada 12.maijām. Līdz ar to Banku augstskolā studiju process turpinās attālināti. Šī perioda galvenie uzdevumi: turpināt pilnveidot un uzlabot studiju un administratīvos procesus un aktīvi komunicēt ar studentiem, docētājiem un darbiniekiem.

Lai mums kopā izdodas veiksmīgs un radošs studiju process!

Priecīgas un veselīgas Lieldienas!

Ar cieņu Līga Peiseniece
Banku augstskolas studiju prorektore, asoc.prof.
mob.+37129121814