Akreditācijas eksperti vērtē Banku augstskolas studiju virzienu

19.02.2021.

Lai veiktu visaptverošu studiju virziena novērtēšanu, Banku augstskolā 18. un 19.februārī notika Akadēmiskā informācijas centra Augstākās izglītības kvalitātes aģentūras pārstāvju un akreditācijas ekspertu iepazīšanās ar visu nepieciešamo informāciju par akreditācijai pieteikto studiju virzienu „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” un tam atbilstošajām studiju programmām.

Ekspertu grupa sazinājās ar augstskolas vadību, pašnovērtējuma ziņojuma izstrādes grupu, mācībspēkiem, studējošiem, absolventiem, darba devēju un profesionālo organizāciju pārstāvjiem, kā arī iepazinās ar studiju virziena kvalitātes vadības nodrošinājumu, materiāli tehnisko bāzi, studējošo pārbaudījumu darbiem, informatīvajiem resursiem un citiem dokumentiem.

Banku augstskolas studiju virziena „Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība” ietvarā akreditācijai pieteikta jaunā profesionālā bakalaura studiju programma “Biznesa procesu vadība”, kas izstrādāta ciešā sadarbībā ar nozares ekspertiem, esošajiem un topošajiem augstskolas studentiem.

Studiju virzienu akreditācijas process Latvijas augstskolās notiek saskaņā ar Augstskolu likumā noteikto normu veikt ciklisku akreditāciju. Banku augstskola izsaka pateicību akreditācijas ekspertu grupai un visiem ekspertu vizītes laikā plānotajās sanāksmēs un saziņā iesaistītajiem dalībniekiem.

Studiju programmas “Biznesa procesu vadība” izstrādi un studiju virziena novērtēšanu līdzfinansē ESF projekts Nr.8.2.1.0/18/A/008 “Atbalsts Banku augstskolas studiju programmu attīstībai ES valodās”.