9.ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference ASBBMC 2016

11.12.2015.

123

9.ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference

ASBBMC 2016

BIZNESA ILGTSPĒJAS IZAICINĀJUMI DIGITĀLAJĀ LAIKMETĀ

2016.gada 21.-23.aprīlis, Rīga, Latvija

Konferences norises vieta:

Banku augstskola, K.Valdemāra iela 161, Rīga

Konferences organizatori:

Banku augstskola, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu

Pārmaiņas uzņēmējdarbības vidē katru biznesa nozari ir ietekmējušas dažādos veidos, uzņēmumi saskaras ar nopietniem izaicinājumiem noturēt līdzsvarā uzņēmējdarbības attīstību. Ir svarīgi dalīties ar pētījumu rezultātiem un apspriest idejas, meklējot jaunus biznesa modeļus un efektīvus riska pārvaldības principus digitālajā laikmetā.

Lai izmeklētu piemērotākos veidus, kā saglabāt vērtīgo uzņēmējdarbībā un attīstīt biznesu mūsdienu pasaulē, konferences darbs paredzēts sešās sesijās:

  1. Uzņēmējdarbības modeļi digitālajā laikmetā.
  2. Ilgtspējīga vadība digitālā vidē: cilvēkresursi un viedo tehnoloģiju stratēģijas izaugsmei.
  3. Uzņēmējdarbības uzsākšana (Start – up): perspektīvās jomas, valdības atbalsts, pieejamais finansējums.
  4. Kā panākt līdzsvaru starp risku un ienesīgumu.
  5. Klientu uzvedība prognozēšana un lēmumu pieņemšanas stratēģijas digitālajā laikmetā.
  6. Kibervides izaicinājumi: produktu attīstība un kibernoziegumu riski.

Konferences darba valodas: latviešu un angļu.

Konferencē plānotas divu veidu prezentācijas: prezentācija plenārsēdē (30 min), prezentācija sesijā (15-20 min).

Reģistrācija un svarīgi datumi

Dalībai konferencē var reģistrēties konferences mājas lapā.

Maksa par dalību konferencē:

  • līdz 29.02.2016. – 120 EUR
  • pēc 29.02.2016. – 150 EUR

Konferences maksā iekļauts: kafijas pauzes, pusdienas, noslēguma pasākums, referāta tēžu publicēšana un raksta publicēšana konferences rakstu krājumā (CD formāts).

Reģistrācijas maksu pārskaitīt uz Banku augstskolas kontu.

Valsts kase Swedbank
Banku augstskola
Reģ. Nr. 90000437699
Banka: Valsts kase
Konta Nr.: LV08TREL9150150000000
SWIFT: TRELLV22
Banku augstskola
Reģ. Nr. 90000437699
Banka: Swedbank
Konta Nr.: LV93HABA0551031375321
SWIFT: HABALV22

 Tēžu iesniegšanas kārtība un termiņi

Reģistrējoties dalībai konferencē jāpievieno tēzes (apjoms nedrīkst pārsniegt 1 lapu, t.i. 1000 – 1200 rakstu zīmes). Tēžu saturā skaidri jāatklāj tēmas nozīmība, novitāte, izmantotā pētniecības metodika un galvenie rezultāti. Prezentācijas pēc būtības var būt gan apkopoti empīriskie, gan konceptuālie pētījumi. Tēzes jāiesniedz līdz 15.04.2016.

Tēzes jāiesniedz angļu valodā, vienotā formātā: virsraksts – lielie burti, centrēts; zemāk – autora (-u) vārds, pārstāvētās organizācijas nosaukums, tālrunis un e-pasts saziņai; tēzes – taisnots, burtu izmērs visā tekstā 12, fonts: Times New Roman.

Tēzes anonīmi izvērtēs konferences zinātniskā komiteja un apstiprinājumi dalībai konferencē tiks nosūtīti līdz 18.04.2016.

Rakstu publicēšanas iespējas

Par apstiprināto tēžu tematiem autori iesniedz pilnu publikācijas tekstu līdz 25.05.2016.

Pilna teksta apjoms nedrīkst pārsniegt 10 lpp. Instrukcijas par manuskripta formātu tiks sniegtas vēlāk.

Visi pieņemtie raksti tiks anonīmi izvērtēti. Pēc recenzenti ieteikuma tie tiks ieteikti publicēšanai:

– konferences rakstu krājumā (CD formātā);

Journal of Business Managemen (ISSN 1691-5348; indeksēts EBSCO datu bāzē) un nosūtīti uz vienu no Thomson Reuters WOS žurnāliem.

– visaugstāk novērtētie raksti tiks ieteikti publicēšanai izdevumā Baltic Journal of Business Management (Emerald).

Saņemot apstiprinājumu par publikācijas pieņemšanu, autors (-i) garantē, ka iesniegtais raksts nav ticis publicēts, nav pieņemts publicēšanai, kā arī netiek apsvērta publicēšana citā izdevumā.

Kontaktinformācija:

Ar konferenci saistītos jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu.