Maira Dumpe

Maira Dumpe

 • Docente

Darba pieredze un izglītība

M.Dumpe Banku augstskolā strādā kā docente Uzņēmējdarbības un biznesa informātikas katedrā, kā arī darbojas kā vēlēta Banku augstskolas Satversmes sapulces locekle un Banku augstskolas Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētāja.

Banku augstskolā M.Dumpe vada šādus studiju kursus:

 • Informātika;
 • Vadības informatīvās sistēmas;
 • Mārketinga skaitliskās metodes;
 • E-komercija;
 • Informātika un datu bāzu vadības sistēmas.

M.Dumpei ir vairāk kā 20 gadu pedagoģiskā darba stāžs, Banku augstskolā pasniedzot kopš 2002.gada un Rīgas Tehniskajā universitātē no 1986.gada līdz 1994.gadam.

M.Dumpe 1986.gadā Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvusi inženiera matemātiķa kvalifikāciju, 1998.gadā Latvijas Universitātē ieguvusi vadības zinību maģistra grādu sabiedrības vadībā, kā arī turpina studijas doktorantūrā Latvijas Universitātē.

Lasīt vairāk Sakļaut

Publikācijas

 • Dumpe, M., Kalniņa, L., Stonane, A. (2014), „Banks and Social Networks – New Dialoque Opportunities with Customers”, Jaunu biznesa risinājumu meklējumi nākotnei, konferences rakstu krājums, Banku augstskola, 16.-23.lpp.;
 • Dumpe M., Sīpola E., Akadēmiskā portāla loma mūsdienīgas studiju vides veidošanā, 2.Starptautiskā zinātnes konference „Starptautiskais transports: ekonomika, vadība, speciālistu sagatavošana”. Rīga, 2010, 52-56.lpp;
 • Dumpe M., Pētersone L., „Consumer Behavior in the Internet Environment in Latvia”, Starptautiskā zinātniskā konference BMRA 2011 „Customer as Change Driving Force” Konferences rakstu disks 2011, ISSN, 2029-5448;
 • Augstskolas informatīvās sistēmas izmantošanas iespējas studiju procesa kvalitātes uzlabošanai – Banku augstskolas pieredze, Latvijas Universitātes raksti, LU, 2009, 61-68
 • Augstskolas informatīvā portāla iespējas studentu centrētas studiju vides radīšanā – Banku augstskolas pieredze , Sabiedrība, integrācija, izglītība. – Rēzekne : Rēzeknes augstskola, 2009. – 57.-63. lpp.;
 • Iekšējā informācijas portāla iespējas studiju procesa kvalitātes nodrošināšanai , Eiropas augstākās izglītības telpa: stāvoklis, problēmas, perspektīvas. – Rīga : JUMI, 2008. – 215.-222. lppThe Use of Information Technologies in BA School of Business and Finance – Inner Web Portal ,Innovative Infotechnologies for Science, Business and Education. – Vilnius : Vilnius Business College, 2008. – Vol. 1 (2), 2008, p. 4.1 – 4.6.;
 • Zināšanu pārvaldības izmantošana augstskolā, Latvijas Universitātes raksti, LU, 2006, 93-97;
  Augstskolas informatīvās sistēmas izmantošanas iespējas studiju procesa kvalitātes uzlabošanai – Banku augstskolas pieredze, Latvijas Universitātes raksti, LU, 2009, 61-68
 • 2011.g. 18-21. maijs, 9th international JTEFS/BBCC conference „Sustainable Development. Culture. Education”. Referāts „The Emerging Role of Electronic Learning Materials in Contemporary Education”;
 • 2011.g. 20.-21.oktobris, Starptautiskā zinātniskā konference BMRA 2011 „Customer as Change Driving Force”. Referāts “Consumer Behavior in the Internet Environment in Latvia” kopā ar Lieni Pētersoni,ISSN, 2029-5448.
Lasīt vairāk Sakļaut