Kārlis Ketners

Kārlis Ketners

 • Profesors

Darba pieredze un izglītība

K.Ketners kopš 2015.gada darbojas kā vēlētais Banku augstskolas docents, pirms tam kopš 2005.gada uzsākot darbu kā Banku augstskolas vieslektors un Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs. Augstākās izglītības jomā K.Ketners darbojas kopš 1997.gada Rīgas Tehniskajā universitātē. 2009.-2015.gadā bija vēlēts Rīgas Tehniskās universitātes IEVF Vadībzinātnes nozares Uzņēmējdarbības vadības apakšnozares Nodokļu administrēšanas specializācijas profesors (RTU profesora diploms nr.106). Strādājis arī vairākos zinātniski administratīvajos amatos, ka Rīgas Tehniskās universitātes Inżenierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) Muitas un nodokļu katedras vadītāja vietnieks (2007-2013), Rīgas Tehniskās universitātes Inżenierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) dekāna vietnieks zinātniskajā darbā (2007-2011). K. Ketners ir beidzis ar izcilību Rīgas Tehniskās universitātes maģistratūru uzņēmējdarbības ekonomikā 1997.gadā, kā arī 1999.gadā ieguva ekonomikas doktora grādu. LZP eksperta tiesības atkārtoti ir piešķirtas uz 3 gadiem (Vadībzinātnes nozarē un Ekonomikas nozarē), saskaņā ar LZP 2015.gada 17.septembra lēmumu Nr. 37-2-1.

Banku augstskolā K.Ketners vada šādus studiju kursus:

 • Sabiedriskā sektora ekonomika un finanses;
 • Nodokļu politika Eiropas Savienības vidē;
 • Starptautiskās un Eiropas nodokļu tiesības;
 • Finanšu grāmatvedība un nodokļi (angļu valodā);
 • Nodokļu optimizācija (angļu valodā).

K.Ketneram ir ilggadēja darba pieredze arī vadošajos amatos valsts pārvaldē strādājot par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes priekšsēdētājas padomnieks finanšu, ekonomikas un enerģētikas regulēšanas jautājumos (2006-2010), LR Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktoru (2004-2006), Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru (2003-2004), Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās nodokļu pārvaldes Starptautisko darījumu daļas priekšnieku (2002-2003), Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Nodokļu metodoloģijas nodaļas vadītāju (2000-2002). Kopš 19.06. 2015. Dr. Kārlis Ketners ir arī Veselības ministrijas valsts sekretāres vietnieks stratēģiskās plānošanas un resursu vadības jautājumos.

Lasīt vairāk Sakļaut

Publikācijas

 • Ketners, K. (2015). Possibility for Personal Wealth Taxation System in Latvia. ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT: 1. PRODUCTION AND COOPERATION IN AGRICULTURE 2. BIOECONOMY 3. FINANCE AND TAXES, 37, 211–219. Indexed in Thomson Reuters Web of Science data base;
 • Petersone, M., Krastins, A. V., & Ketners, K. (2015a). Development of System of State Revenue Service Performance Indicators. ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT: 1. PRODUCTION AND COOPERATION IN AGRICULTURE 2. BIOECONOMY 3. FINANCE AND TAXES, 37, 190–200. Indexed in Thomson Reuters Web of Science data base
 • Petersone, M., Krastins, A. V., Ketners, K. (2015b). Lifelong Learning for Improving Customs Education System in Latvia and the World. Procedia – Social and Behavioural Sciences, 174, 3547–3556. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.01.1071
 • Pētersone, M., Ketners, K. (2014). Comparative Approach for Corporate Tax Policy Reform Modelling. INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, Vol.8, 421–428. (http://www.naun.org/main/NAUN/ijmmas/2014/a302001-055.pdf);
 • Ketners, K. (2014). Budget Process and Fiscal Rules: Analysis of Past Progress And Future Development. In D. Jurevičienė (Ed.), WHITHER OUR ECONOMIES – 2014 (p. 46.–54.). Vilnius, Lithuania: Mykolas Romeris University Indexed in EBSCO data base
 • Geipele, I., Kocanova, R., Ketners, K. (2014). Assessment of the Improvement of Sustainable Development System of the Largest Energy Companies in Latvia. 2014 4th International Conference on Applied Social Science (ICASS 2014), PT 1, 51, 235–242. Indexed in Thomson Reuters Web of Science data base;
 • Ketners, K., Petersone, M. (2014a). Corporate Income Tax Reform Possibilities for Latvia. Economics and Rural Development, 10(1), 14–22. http://doi.org/10.15544/erd.2014.002 Indexed in EBSCO, Index Copernicus data base
 • Ketners, K., Petersone, M. (2014b). Corporate Tax Policy Reform Issues In Latvia: Lessons Learned and Further Considerations. ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT: FINANCE AND TAXES – NEW DIMENSIONS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY, (33), 83–90. Indexed in Thomson Reuters Web of Science data base
 • Petersone, M., Ketners, K., Krastins, A. V. (2014a). Regulatory Framework for Operation of Latvian Tax and Customs Experts and Opportunities for Education. ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT: FINANCE AND TAXES – NEW DIMENSIONS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY, (33), 91–98. Indexed in Thomson Reuters Web of Science data base
 • Petersone, M., Ketners, K., Krastins, A. V. (2014b). Talent Management In Public Administration Institutions: The Case Of Latvian Customs. In The 8th International Scientific Conference “Business and Management 2014” (pp. 145–153). Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas Technical University Publishing House Technika. http://doi.org/10.3846/bm.2014.019
 • Petersone, M., Krastins, A., Ketners, K. (2014). Advances in Latvian Customs Education–Lessons Learned. International Journal of Education and Information Technologies, 8, 18–27. (http://www.naun.org/main/NAUN/educationinformation/2014/a062008-095.pdf)
 • Petersone, M., Ketners, K. (2013). Institutional Division of Customs Administrations. ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT: PRODUCTION AND COOPERATION IN AGRICULTURE / FINANCE AND TAXES, (30), 207–213. Indexed in Thomson Reuters Web of Science data base;
 • Lazdiņš, J., Ketners, K. (2013). The Effect of Court Rulings on the Dynamics of Latvian Tax Law. Juridiskā Zinātne / Law, No.5, 22–43. Indexed in EBSCO data base
 • Kočanova, R., Geipele, I., & Ketners, K. (2013). The Case Study of the Big Latvian Energy Companies’ Compliance with the Principles of Sustainable Development. In The 2013 International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Development (EEED 2013) pp. 156–160.
 • Batare, S., Ketners K. (2012). Latvijas izglītības sistēmas finansēšanas principu pilnveide. (Latvian). Economics & Business. 2012, 22. Indexed in EBSCO data base
 • Elmane-Helmane, K., Ketners, K. (2012). Integrated Customs Control Management In Latvia: Lessons Learned. ECONOMICS AND MANAGEMENT, 17(2), 528–533. http://doi.org/10.5755/j01.em.17.2.2177 Indexed in EBSCO, Index Copernicus data base;
 • Jevcuka, L. (2011). Latvijas valsts kapitālsabiedrību pārvaldības raksturojums, pastāvošās problēmas un iespējamie risinājumi. (Latvian). Economics & Business. Jun2011, 21. Indexed in EBSCO data base
 • Jevcuka, L., Ketners K. (2010). Atlīdzība valsts pārvaldē kā motivatora regulējums — attīstība un nākotnes perspektīvas. (Latvian). Economics & Business. Jun2010, 20. Indexed in EBSCO data base
 • Zimecs, A., & Ketners, K. (2010). Komercdarbības risinājumu pamatojuma metodoloģija un to ietekme uz risku vadību. (Latvian). Economics & Business. Jun2010, 20. Indexed in EBSCO data base
 • Zimecs, A., Ketners, K. (2009). SIGNIFICANCE OF RISK MANAGEMENT IN ACTIVITY OF THE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES. (English). Economics & Business. Dec2009, 19. Indexed in EBSCO data base
 • Ketners, K., Zvidrina, S. (2008). Implementation of Fiscal Rules for Improvement of Fiscal Discipline in Latvia. Economics & Management. 2008, 13. Indexed in EBSCO data base
 • Ketners, K., Zvidriņa, S. (2008). Development of Taxation Policy in Latvia. In Selected Papers of 5th International Scientific Conference Business and Management Vilnius Gediminas Technical university.pp. 373–380. Indexed in Thomson Reuters Web of Science data base

Grāmatas:

 • Ketners, Kārlis. Eiropas Savienības nodokļu politika. Mācību līdzeklis / Kārlis Ketners, Māra Pētersone Rīga : RTU izdevniecība ISBN 9789934105821
 • Sustainable development of tax and customs administration within the European Union :collective monograph / edited by A.V. Krastiņš and K. Ketners ; reviewers: G. Oļevskis, V. Chentsov ; literary editor Larisa Ilynska ; Riga Technical University. Faculty of Engineering Economics and Management. International Business and Customs Institute. Department of Customs and Taxes. Riga : RTU Press, 2014 (RTU Press). 186 lpp. : il., diagr., tab. ; 25 cm. Nosaukums titullapas otrā pusē latviešu valodā. “Dedicated to the 20th anniversary of the International Business and Customs Institute of Riga Technical University and the State Revenue Service of Latvia.” Bibliogrāfija: 176.-184. lpp. un zemsvītras piezīmēs. Informācija par autoriem: 174.-175. lpp. Angļu valodā, anotācija un kopsavilkums arī latviešu valodā. ISBN 9789934105456 :.
 • Ketners, Kārlis, Nodokļi un nodevas Latvijā un Eiropā. Vispārīgie aspekti / Kārlis Ketners. Rīga : Info Tilts, [2013]. 289 lpp. : tab. Likumdošana, bizness, finanses . ISBN 9789934842504.
 • Ketners, K. Titova, S. Nodokļu politika Eiropas Savienības vidē. 2.izd./Banku augstskola.-Rīga:Banku augstskola, 2013. – 244 lpp.:il, ISBN 978-9984-746-14-2;
 • Nekustamais īpašums Latvijā : 1991-2012 / Karīna Korna, Edmunds Krastiņš … [u.c.]. Rīga: Latio, 2013. 384 lpp. : il., diagr., tab. ISBN 978-9984-497-21-1
 • Ketners, K. Titova, S. Nodokļu politika Eiropas Savienības vidē/Banku augstskola.-Rīga: Banku augstskola, 2009 – 128 lpp.:il, ISBN 978-9984-9985-2-7. LC Control Number:2011491140;
 • Ketners, K. Nodokļu optimizācijas principi.- Rīga:Merkūrijs LAT [2008], 116 lpp., il., ISBN 978-9984-64-076-0;
 • Nodokļi, nodevas un muita Latvijā /Urtāns A., Ketners K., Ankalniņš M., Krastiņš A. A.Urtāna redakcijā.-Rīga: RTU Izdevniecība, 2008 – 204 lpp. il., ISBN 978-9984-32-855-3;
 • Ketners, K. Nodokļi Eiropas Savienībā un Latvijā : salīdzinoša analīze un praktiski ieteikumi / Kārlis Ketners, Olga Lukašina. / sērija Aktuālie biznesa jautājumi.- Rīga: Merkūrijs LAT, [2008]. 237 lpp. : il. ,ISBN 9984640531;
 • Ketners, K.. Налоги в Европейском Союзе и Латвии : сравнительный анализ и практические рекомендации / Kārlis Ketners, Olga Lukašina. – Rīga : Merkūrijs Lat, [2008]. – 277 c., ISBN 9984640531;
 • Andrējeva, V. Ketners, K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati : mācību grāmata / V. Andrējeva, K. Ketners (zin.redaktors); Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. Muitas un nodokļu katedra. [2. izd.]. Rīga : RTU Izdevniecība, 2008. – 440 lpp. : il.; ISBN 978-9984-32-302-2

 

Lasīt vairāk Sakļaut