Kārlis Ketners

Kārlis Ketners

 • Profesors

Darba pieredze un izglītība

K.Ketners kopš 2016.gada darbojas kā vēlētais Banku augstskolas profesors Ekonomikas un finanšu katedrā, pirms tam kopš 2005.gada uzsākot darbu kā Banku augstskolas vieslektors un Valsts pārbaudījumu komisijas priekšsēdētājs. Augstākās izglītības jomā K.Ketners darbojas kopš 1997.gada Rīgas Tehniskajā universitātē. 2009.-2015.gadā bija vēlēts Rīgas Tehniskās universitātes IEVF Vadībzinātnes nozares Uzņēmējdarbības vadības apakšnozares Nodokļu administrēšanas specializācijas profesors (RTU profesora diploms nr.106). Strādājis arī vairākos zinātniski administratīvajos amatos, ka Rīgas Tehniskās universitātes Inżenierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) Muitas un nodokļu katedras vadītāja vietnieks (2007-2013), Rīgas Tehniskās universitātes Inżenierekonomikas un vadības fakultātes (IEVF) dekāna vietnieks zinātniskajā darbā (2007-2011). K. Ketners ir beidzis ar izcilību Rīgas Tehniskās universitātes maģistratūru uzņēmējdarbības ekonomikā 1997.gadā, kā arī 1999.gadā ieguva ekonomikas doktora grādu. LZP eksperta tiesības ir piešķirtas uz 3 gadiem (Sociālās zinātnēs -Ekonomikā un uzņēmējdarbībā).

Banku augstskolā K.Ketners ir šādu studiju kursu docētājs:

K.Ketneram ir ilggadēja darba pieredze arī vadošajos amatos valsts pārvaldē strādājot par Veselības ministrijas valsts sekretāru un valsts sekretāres vietnieks stratēģiskās plānošanas un resursu vadības jautājumos (2015.-2017.); Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes priekšsēdētājas padomnieku finanšu, ekonomikas un enerģētikas regulēšanas jautājumos (2006-2010), LR Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktoru (2004-2006), Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru (2003-2004), Valsts ieņēmumu dienesta Galvenās nodokļu pārvaldes Starptautisko darījumu daļas priekšnieku (2002-2003); Finanšu ministrijas Nodokļu politikas departamenta Nodokļu metodoloģijas nodaļas vadītāju (2000-2002). Kopš 2018.gada Dr.oec. Kārlis Ketners ir Finanšu ministrijas Budžeta politikas attīstības departamenta direktors.

Lasīt vairāk Sakļaut

Publikācijas

Kopš 1995.gada ir vairāk nekā 70 publikācijas zinātniskos izdevumos, tai skaitā nozīmīgas un publicētas pēdējo 6 gadu laikā:

 • Ketners, K. (2020) Spending Review as Essential Part of Public Sector Budgeting: Latvian Experience. Proceedings of the 2020 International Conference “ECONOMIC SCIENCE FOR RURAL DEVELOPMENT” No 53. Jelgava, LLU ESAF, 12-15 May 2020. Jelgava. LLU. 95-104.pp. DOI: 10.22616/ESRD.2020.53.011
 • Petersone M., Ketners K., Eriņš I. (2020) Forthcoming Reform of University Hospital Financing and Possibilities for Efficiency Improvement in Latvia. In: Economic and Social Development (Book of Proceedings), 51 st International Scientific Conference on Economic and Social Development. ISSN 1849-7535 pp 200-207
 • Pētersone, M; Ketners, K; Krieviņš, D.; Erins, I. (2020) Strategic Purchasing and Health System Efficiency: Prospects for Health Sector Reform in Latvia. WSEAS Transactions on Business and Economics. Volume 17, 2020, Art. #6, pp. 41-50. doi.org/10.37394/23207.2020.17.6 ISSN: 1109-9526
 • Pētersone, M., Ketners, K., & Erins, I. (2019). Health Financing Policy Reform Trends: The Case Of Latvia. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, 9(2). ISSN: 1804-7890 doi:10.33543/0902. pp.265-271 (WoS:000507312800047)
 • Lazdiņš, J.; Ketners, K. (2019)  Avoidance of double taxation in the area of income tax in Latvia / Jānis Lazdiņš, Kārlis Ketners..    Bibliogr. un koment. zemsvītras piezīmēs: 69.-85.lpp.  Juridiskā Zinātne, Nr.12, 68.-85.lpp. ISSN 1691-7677. https://www.apgads.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Juridiska-zinatne_Law/Juridiska-zinatne-12/05-jull.12-Lazdins_Ketners.pdf (ERIH PLUS)
 • Pētersone, M., Ketners, K., Krieviņš, D., Kreicberga, I., & Eriņš, I. (2019). Developing A Comprehensive Model For Forthcoming Reforms Of University Hospitals. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 41(2), 197–112. https://doi.org/10.15544/mts.2019.17 (WoS)
 • Jablonskis, A., Petersone, M., & Ketners, K. (2018). Insights Into the Definition of Customs Logistics. Intellectual Economics, 12(1), 16-33.
 • Pētersone, M., Ketners, K., Āboliņa, I. (2018) Conceptualizing The Possible Implementation Of Food Taxes In Developed Economies: Case Of Latvia. No: Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants, Čehija, Hradec Králové, 27.-29. jūnijs, 2018. Hradec Králové, Česká republika: MAGNANIMITAS, 2018, 279.-289.lpp. ISBN 978-80-87952-26-9.

Grāmatu autors un līdzautors:

 • Ketners K. (2020). Controlled Foreign Company Legislation in Latvia. [Chapter 22] In G.Kofler, R.Krever, M. Lang, J. Owens, P. Pistone, A. Rust, J. Schuch, K.Spies & C. Staringer (Eds.), Controlled Foreign Company Legislation. (pp. 405-418). IBFD. WU Institute for Austrian and International Tax Law – European and International Tax Law and Policy Series, Vol. 17
 • Ketners, K. (2018). Nodokļi un nodokļu plānošanas principi. Rīga: SIA Tehnoinform Latvia, SIA Info Tilts.
 • Badovskis, M., Briede, J., Danovskis, E., Dupate, K., Kārkliņa, A., Ketners, K., … & Strada-Rozenberga, K. (2017). Public Law. In The Law of the Baltic States (pp. 191-275). Springer International Publishing. (SCOPUS)
 • Ketners, K. (2014) Eiropas Savienības nodokļu politika. Mācību līdzeklis / Kārlis Ketners, Māra Pētersone Rīga : RTU izdevniecība ISBN 9789934105821
 • SESMI (2014) Sustainable development of tax and customs administration within the European Union :collective monograph / edited by A.V. Krastiņš and K. Ketners ; Riga Technical University. Faculty of Engineering Economics and Management. International Business and Customs Institute. Department of Customs and Taxes. Riga : RTU Press, 2014 (RTU Press).  186 lpp. ISBN  9789934105456.
 • Ketners, Kārlis, Nodokļi un nodevas Latvijā un Eiropā. Vispārīgie aspekti / Kārlis Ketners. Rīga : Info Tilts, [2013]. 289 lpp. : tab. Likumdošana, bizness, finanses . ISBN 9789934842504.
 • Ketners, K. Titova, S. Nodokļu politika Eiropas Savienības vidē. 2.izd./Banku augstskola.-Rīga:Banku augstskola, 2013. – 244 lpp.:il, ISBN 978-9984-746-14-2;
 • Nekustamais īpašums Latvijā : 1991-2012 / Karīna Korna, Edmunds Krastiņš … [u.c.]. Rīga: Latio, 2013. 384 lpp. : il., diagr., tab. ISBN 978-9984-497-21-1
 • Ketners, K. Titova, S. Nodokļu politika Eiropas Savienības vidē/Banku augstskola.-Rīga: Banku augstskola, 2009 – 128 lpp.:il, ISBN 978-9984-9985-2-7. LC Control Number:2011491140;
 • Ketners, K. Nodokļu optimizācijas principi.- Rīga:Merkūrijs LAT [2008], 116 lpp., il., ISBN 978-9984-64-076-0;
 • Nodokļi, nodevas un muita Latvijā /Urtāns A., Ketners K., Ankalniņš M., Krastiņš A. A.Urtāna redakcijā.-Rīga: RTU Izdevniecība, 2008 – 204 lpp. il., ISBN 978-9984-32-855-3;
 • Ketners, K. Nodokļi Eiropas Savienībā un Latvijā : salīdzinoša analīze un praktiski ieteikumi / Kārlis Ketners, Olga Lukašina. / sērija Aktuālie biznesa jautājumi.- Rīga: Merkūrijs LAT, [2008]. 237 lpp. : il. ,ISBN 9984640531;
 • Ketners, K.. Налоги в Европейском Союзе и Латвии : сравнительный анализ и практические рекомендации / Kārlis Ketners, Olga Lukašina. – Rīga : Merkūrijs Lat, [2008]. – 277 c., ISBN 9984640531;
 • Andrējeva, V. Ketners, K. Valsts ieņēmumu teorijas pamati : mācību grāmata / V. Andrējeva, K. Ketners (zin.redaktors); Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas fakultāte. Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts. Muitas un nodokļu katedra. [2. izd.]. Rīga : RTU Izdevniecība, 2008. – 440 lpp. : il.; ISBN 978-9984-32-302-2
Lasīt vairāk Sakļaut