• Informācija par Banku augstskolu
  • Augstākās izglītības programmu piedāvājums
  • Praktiskā informācija studējošiem

Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēma – ECTS

Banku augstskola ir saņēmusi Eiropas Komisijas (EK) piešķirto Eiropas Kredītpunktu pārneses sistēmas (ECTS) atzinības zīmi, kas apstiprina, ka augstskolā tiek īstenotas uz zināšanām, prasmēm un kompetencēm balstītas studiju programmas. Atzinības zīme ir apliecinājums, ka studiju procesā reāli tiek pielietota ECTS un studiju programmas ir savstarpēji salīdzināmas ar citu valstu studiju programmām.

Banku augstskolā visām studiju programmām ir formulēts mērķis un sasniedzamie studiju rezultāti, tāpēc students, izvēloties studiju programmu, var izvērtēt gan studiju procesa, gan konkrētās studiju programmas priekšrocības un atšķirīgo no citu augstskolu piedāvāto studiju programmu klāsta. Tāpat Banku augstskolas studējošajiem pieejama vispusīga informācija un ir skaidra izpratne par iegūstamo kvalifikāciju un darba iespējām pēc studiju programmas absolvēšanas.

ECTS katalogs sekmē informācijas apmaiņu par augstskolā īstenotām studiju programmām studentiem gan savā, gan jebkurā citā valstī, jo vienuviet iespējams iegūt izsmeļošu informāciju par īstenotajām studiju programmām, to saturu. Ir pieejami studiju kursu apraksti un cita veida informācija. Katalogs ir svarīgs instruments augstskolas akadēmiskajam un administratīvajam personālam, kā arī informē sabiedrību par realizētajām studiju programmām un kompetencēm, ko ieguvuši Banku augstskolas absolventi.

ECTS katalogā tiek ietverta informācija 3 sadaļās – augstskola, studiju programmas un pamatinformācija studentam (dzīvošana, ēdināšana, braukšanas izmaksas, finansiālais atbalsts studentam, medicīnas pakalpojumi valstī, ārpusstudiju aktivitātes, studentu apmaiņas programmas konkrētajā augstskolā utt.). Visa informācija pieejama gan latviešu, gan angļu valodā.

EK atzinības zīmi piešķir tām Eiropas augstākās izglītības iestādēm, kas demonstrē izcilību ECTS un diploma pielikumu (DS) izmantošanā un pielietošanā. Katru gadu EK izsludina konkursu, kurā nosaka, kādas prasības jāizpilda un kādi dokumenti jāiesniedz, lai iegūtu ECTS vai DS atzinības zīmi. Visi apstiprināto pieteikumu saraksti pieejami Eiropas Komisijas izpildaģentūras mājaslapā.

Banku augstskola ir pirmā Latvijas augstskola, kurai piešķirta prestižā Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmas atzinības zīme. Atzinības zīmei 2013.gadā bija pieteikušās 47 augstskolas no visām Eiropas Savienības valstīm, bet to ieguva 25 augstskolas.

Iestādes nosaukums un adrese:

Banku augstskola
K. Valdemāra iela 161 (juridiskā adrese) un Skanstes iela 43, LV-1013, Rīga, Latvija;
Informatīvais tālrunis: +371 67360133
Fakss: +371 67320620
E-pasts: info@ba.lv
Web adrese: www.ba.lv

Augstskolas organizatoriskā struktūra:

Banku augstskolas struktūra 

 Augstskolas vadība:

Līga Peiseniece, rektore Tālrunis: +371 67509253
E-pasts: liga.peiseniece@ba.lv
Biruta Dzērve, studiju un zinātnes prorektore Tālrunis: +371 67322615
E-pasts: biruta.dzerve@ba.lv  

Lai sazinātos ar augstskolas akadēmiskā un vispārējā personāla pārstāvjiem, meklējiet informāciju augstskolas mājas lapas kontaktu sadaļā.

 Vispārīgs institūcijas raksturojums:

Banku augstskolas misija ir sniegt izcilu finanšu un biznesa izglītību mērķtiecīgām personībām. Augstskolas augsto reputāciju nodrošina kvalitatīvas studijas, pētniecība un starptautiskā sadarbība, profesionāls un radošs personāls, studentu un absolventu sasniegumi, ciešā sadarbība ar finanšu un biznesa pasauli.

Banku augstskola ir valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kas augstākās izglītības jomā darbojas vairāk nekā divdesmit gadus. Banku augstskola dibināta 1997.gadā uz Latvijas Banku koledžas (LBK) un Latvijas Banku akadēmijas (LBA) bāzes. LBK dibināta 1992.gada jūnijā, kura 1996.gada 3.janvārī saņēma licenci ar tiesībām uzsākt augstskolas studiju programmu īstenošanu Latvijas Banku akadēmijā. Banku augstskola ir Latvijas Bankas struktūrvienības — Latvijas Banku koledžas — tiesību, pienākumu, saistību, arhīva, kustamās mantas un intelektuālā īpašuma pārņēmēja.

Banku augstskola darbojas saskaņā ar augstāko izglītību un zinātnisko darbību reglamentējošajiem normatīviem aktiem, kā arī Augstskolas satversmi. Augstskola ir atvasināta publiska persona, kas atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā.

Banku augstskola īsteno kopskaitā 13 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas visos studiju līmeņos. Divas studiju programmas bakalaura līmenī, trīs programmas maģistra līmenī un viena programma doktora līmenī tiek īstenota angļu valodā, viena studiju programma gan bakalaura, gan maģistra līmenī tiek īstenota sadarbībā ar Šveices biznesa skolu (SBS Swiss Business School). Augstskolā tiek nodrošinātas kompetencēs balstītas studijas, kuru pamatā iestrādāta spēcīga saikne ar reālo biznesa vidi. Studiju programmu īstenošanā un kopēju dubultdiplomu piedāvāšanā tiek piesaistīti pašmāju un ārvalstu partneri, tādējādi paaugstinot studiju programmu kvalitāti un augstskolas atpazīstamību. Profesionālā prakse ir neatņemama studiju procesa sastāvdaļa, kā arī starptautiskās studiju un prakses iespējas ir pieejamas katram studentam. Augstskola izsniedz valstiski atzītus diplomus personām, kas apguvušas Augstskolas studiju programmas, bet personām, kas apguvušas tālākizglītības programmas, izsniedz apliecības.

Papildus studiju programmu īstenošanai, Banku augstskola nodarbojas arī ar zinātnisko un pētniecisko darbību, kā arī tālākizglītības programmu īstenošanu. Zinātniskā pētniecība ir augstskolas darba neatņemama sastāvdaļa un tajā piedalās viss akadēmiskais personāls. Tās mērķis ir zinātnisku atziņu iegūšana, studiju zinātniska pamatošana un tālāka pilnveidošana, aktuālu uzdevumu risināšana ar pētnieciskām metodēm;

2022./2023.akadēmiskajā gadā Banku augstskolā studē aptuveni 1500 studenti. Augstskolā studiju procesu īsteno 38 akadēmiskajos amatos ievēlēti darbinieki un vairāk kā 70 vieslektori. Studiju procesu organizē un augstskolas administrācijā darbojas 57 vispārējā personāla pārstāvis, kuru vidū ir arī darbinieki, kas administratīvos pienākumus apvieno ar akadēmisko darbu. Par augstskolas infrastruktūras uzturēšanu rūpējas 19 saimnieciskā personāla pārstāvji.

Darbojas arī Banku augstskolas nodibinājumi „Banku augstskolas Biznesa un finanšu pētniecības centrs” un „Banku augstskolas Fonds”. Augstskolas studenti darbojas Banku augstskolas studentu pašpārvaldē, bet absolventi darbojas  pašu dibinātajā „Banku augstskolas Absolventu asociācijā”.

Plašāka informācija par augstskolu pieejama šeit.

 Augstākās izglītības programmu piedāvājums:

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas:

Grāmatvedība un finanses

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas:

Finanses

Starptautiskās finanses (angļu valodā)

Risku vadība un apdrošināšana

Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas

Biznesa procesu vadība

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas:

Kiberdrošības pārvaldība (angļu valodā)

Finanses

Finanšu vadība

Starptautiskās finanses un banku darbība (angļu valodā)

Uzņēmējdarbības vadīšana

Inovatīvā uzņēmējdarbība

Starpaugstskolu doktora studiju programma:

Biznesa vadība

Uzņemšanas nosacījumi pamatstudijām:

Lai studētu Augstskolas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības vai profesionālā bakalaura studiju programmās, ir nepieciešams vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments, kā arī centralizētā eksāmena sertifikāti latviešu valodā un literatūrā, matemātikā un svešvalodā (angļu vai vācu). Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot ar 2004.gadu, centralizēto eksāmenu 3 procentu vidējās vērtības no visām vērtējuma sadaļām tiek pielīdzinātas punktiem (piem., 85% atbilst 85 punktiem) un Augstskolas konkursa kopējais vērtējums tiek aprēķināts šādi:

Vērtējums = (CEMatemātika x 0.6 + CELatv.valoda x 0.15 + CESvešvaloda x 0.25)/10 1

Lai studētu Augstskolas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības vai
profesionālā bakalaura studiju programmās, ir nepieciešams vispārējo vidējo vai
vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments, kā arī centralizētā eksāmena
sertifikāti latviešu valodā un literatūrā, matemātikā un svešvalodā (angļu vai vācu).
Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot ar 2004.gadu, centralizēto eksāmenu 3
procentu vidējās vērtības no visām vērtējuma sadaļām tiek pielīdzinātas punktiem (piem.,
85% atbilst 85 punktiem) un Augstskolas konkursa kopējais vērtējums tiek aprēķināts šādi:
Vērtējums = (CEMatemātika x 0.6 + CELatv.valoda x 0.15 + CESvešvaloda x 0.25)/10 1

Prasības iepriekšējās pieredzes (formālās, neoficiālā, neformālā) izglītības atzīšanai

Sīkāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem atrodama šajā mājas lapā pie katras studiju programmas apraksta.

Reģistrēšanās pamatstudijām:

Reflektanti studijām Banku augstskolas profesionālajās pirmā līmeņa un profesionālajās bakalaura studiju programmās var pieteikties, izmantojot vienoto elektronisko pieteikšanās sistēmu, savukārt maģistra studiju programmās – izmantojot Banku augstskolas uzņemšanas portālu. Instrukcija atrodama šeit.

Akadēmiskās informācijas organizācija detalizētāk izskaidrota studiju nolikumā, visi ar studijām saistītie jautājumi tiek risināti Studiju informācijas daļā (SID).

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas:

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas:

Profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmas:

Starpaugstskolu doktora studiju programma:

Aptuvenie minimālie mēneša izdevumi vienam cilvēkam, dzīvojot Rīgā: 426,86 Eur.

Apmešanās iespējas un izmaksas:

Banku augstskola piedāvā saviem studentiem apmesties Banku augstskolaStudentu viesnīcā, kas atrodas tur pat augstskolas ēkas augšējos četros stāvos.

Ēdināšanas iespējas:

Latvijā uzturs ir gards un veselīgs. Gan pilsētās, gan pilīs un muižās ierīkoti augstas klases restorāni, kur talantīgi pavāri galdā ceļ aktuālās sezonas labumus – rudenī sēnes, vasarā dārzeņus un ogas. Krodziņos Baltijas jūras krastos var mieloties ar kūpinātām zivīm. Reģionos joprojām tiek slavēta senlatviešu virtuve – Vidzemes plāceņi un kaņepju sviests, Kurzemes sklandrauši un bukstiņputra, Zemgales skābputra un karašas, Latgales kļockas, kartupeļu pankūkas un citi brīnumi. Mūsdienās ēdienkarti Latvijā bagātina arī citu tautu virtuvju piedāvājums. Te baudāms ugunīgais uzbeku plovs, šašliks armēņu gaumē, Japānas suši un itāļu ravioli. 

Netālu no Banku augstskolas atrodas RIMI hipermārkets, restorāns “Vairāk Saules”, bistro “Mr. Bobs”, “Labās pusdienas”, “Hospitāļu Ezītis Miglā”, “Sushibrothers.lv” un “Terra”, kur ir iespēja pusdienot vai paņemt ēdienu līdzņemšanai. 

Transporta un tālruņa izmaksas:

Mēneša biļetes cena vienam transportam: 10,00 Eur

Mēneša biļetes cena visiem transportiem:  16,00 Eur

Mobilā telefona aptuvenās izmaksas mēnesī: 15,90 Eur

 

Medicīniskās iestādes augstskolas apkārtnē:

Netālu no Banku augstskolas, Duntes ielā 22, atrodas Traumotoloģijas un ortopēdijas slimnīca. Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca sniedz augsti kvalificētus veselības aprūpes pakalpojumus – specializētu traumatoloģiski-ortopēdisku palīdzību. Cenas par slimnīcas pakalpojumiem ir apskatāmas iestādes mājas lapā. Braucot pa K. Valdemāra ielu uz Rīgas centra pusi, Bruņinieku ielā 5 atrodas Rīgas 1.slimnīca. Rīgas 1. slimnīca ir plaša profila ambulatorā ārstniecības iestāde ar lielu dienas stacionāru, kurā strādā dažādu nozaru augsti kvalificēti speciālisti. Rīgas 1.slimnīcā ir plašas mūsdienīgas diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas iespējas gan poliklīnikā, gan dienas stacionārā. Cenas par slimnīcas pakalpojumiem ir apskatāmas iestādes mājas lapā. Nedaudz nostāk no Rīgas centra Brīvības gatvē 230 atrodas diennakts zobārstniecības klīnikaDENTA”. „DENTA” ir diennakts zobārstniecības klīnika, kas sniedz iespēju Latvijas iedzīvotājiem saņemt plaša profila zobārstniecības pakalpojumus. Klīnikas naktspunkta kabinetā ir iespēja saņemt akūtu palīdzību arī naktīs, brīvdienās un svētku dienās. Pāri ielai lielveikalā „Rimi Hipermārkets” K. Valdemāra ielā 112 ir atrodama arī aptieka. Braucot uz Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas pusi, var atrast tirdzniecības centru „Sky & More”, kurā bez dažādiem apģērbu, skaistumkopšanas un pārtikas veikaliem var atrodas vēl viena aptieka „Saules aptieka”.

Iespējas studējošiem ar īpašām vajadzībām:

Šobrīd tiek meklēts finansējums, lai nodrošinātu uzbrauktuves studentiem ar kustību traucējumiem, citu veselības traucējumu gadījumos tiek individuāli izskatītas iespējas nodrošināt studijas.

Apdrošināšana:

Ja dodaties neilgā braucienā uz citu ES dalībvalsti — atvaļinājumā, komandējumā vai mācību braucienā —, jums vajadzētu no savas valsts veselības apdrošināšanas izņemt Eiropas veselības apdrošināšanas karti. Eiropas veselības apdrošināšanas karte apliecina jūsu tiesības uz veselības aprūpi. Tā ir fizisks pierādījums tam, ka esat apdrošināts kādā ES valstī. Ja, uz laiku uzturēdamies ārzemēs, jūs negaidīti saslimstat, Eiropas veselības apdrošināšanas karte jums dod tādas pašas tiesības uz ārstēšanos valsts veselības aprūpes sistēmā kā tiem cilvēkiem, kas apdrošināti valstī, kurā tobrīd uzturaties. Tātad jūs bez bažām varat doties pie vietējā ārsta.

Studiju finansiālais atbalsts:

Banku augstskolā valsts apmaksātas budžeta vietas pieejamas Banku augstskolas uzņēmējdarbības koledžas studiju programmām un augstskolas doktorantūras studentiem.

Ir vairāki veidi, kurus studenti var izmantot, lai pārvarētu finansiālās grūtības,  kas saistītas ar studiju maksas segšanu un izdevumiem studiju laikā:

  • Banku piedāvātās studiju kredītu iespējas.
  • Banku augstskola piedāvā saviem studentiem iegūt arī dažādas studiju_maksas_atlaides par labām sekmēm, par augstskolas publicitāti un sabiedrisko aktivitāti studiju laikā u.c.
  • Swedbank Latvija piedāvā atvērt kontus, kuri ir radīti tieši jauniešiem un kuri nodrošina debetkartes funkcijas, kā arī sniedz daudz dažādas tieši jauniešiem piemērotas atlaides un citas iespējas. Viens no šādiem kontiem, kas tieši apliecina studenta statusu ir ISIC konts.

Studiju informācijas daļa:

Banku augstskolā darbojas Studiju informācijas daļa (SID). Augstskolas ēkas pirmajā stāvā 12 stundas dienā darbojas Informācijas centrs, kas sniedz informāciju par studiju procesa norisi, nodrošina iesniegumu pieņemšanu, individuālo protokolu, izziņu u.c. dokumentu izsniegšanu. Ēkas otrajā stāvā Studiju informācijas daļas darbinieki sniedz informāciju par Studiju jautājumu komisijas sēžu lēmumiem, studentu sekmēm, studiju maksu, studiju kredītiem, u.c. jautājumiem par studiju procesa norisi.

Studiju resursi:

Banku augstskolā ir pieejama bibliotēka un lasītava, to uzdevums ir nodrošināt Banku augstskolas akadēmiskos spēkus un studentus ar nepieciešamo studiju un pētniecisko literatūru un datu bāzēm un telpām patstāvīgo darbu veikšanai.

Studiju kursa apguvei studentam tiek nodrošināti tehniski sagatavoti un ar nepieciešamajām datorprogrammām apgādātdatori, kas atrodas trīs Banku augstskolas datorklasēs un lasītavā.

Starptautiskās studiju programmas:

Banku augstskola piedāvā apgūt piecas starptautiskas profesionālas studiju programmas, kuras tiek īstenotas angļu valodā.

Bakalaura profesionālās studiju programmas:

Biznesa procesu vadība

Starptautiskās finanses

Maģistra studiju programmas:

Starptautiskās finanses un banku darbība

Uzņēmējdarbības vadīšana

Kiberdrošības pārvaldība

Doktora studiju programma:

Biznesa vadība

Praktiskā informācija par starptautiskajām studiju un prakses mobilitātes iespējām augstskolā:

Lai veicinātu Banku augstskolas studentu iekļaušanos starptautiskajā apritē, kas ir būtisks priekšnosacījums profesionālo kompetenču un prasmju pilnveidošanā, kā arī efektīvas konkurētspējas nodrošināšanā, studentiem tiek piedāvātas studiju un prakses iespējas sadarbības partneru augstskolās un uzņēmumos ārzemēs. Banku augstskola ir noslēgusi vairāk kā 120 starptautiskās sadarbības līgumus ar partneru augstskolām 35 valstīs.

Prakse

Banku augstskolā darbojas Karjeras centrs, kas organizē studentiem praksi un nodrošina ar prakses vietām. Studenti Karjeras centrā var saņemt karjeras konsultācijas, tādējādi plānot un veidot savu karjeru. Banku augstskola ir noslēgusi ilgtermiņa sadarbības līgumus ar daudziem uzņēmumiem un organizācijām. Katru gadu tiek organizēts pasākums “Karjeras diena”, kurā studenti tiekas ar darba devējiem.

Sporta un brīvā laika iespējas

Banku augstskola piedāvā saviem studentiem apmeklēt basketbola un futbola nodarbības, kuras notiek augstskolas ēkā K.Valdemāra ielā 163. Augstskolas ēkas K.Valdemāra ielā 161 otrajā stāvā ir pieejama svaru zāle, kuru var lietot bez laika ierobežojumiem. Netālu no augstskolas, Grostonas ielā 6b, atrodas Olimpiskais sporta centrs, kas piedāvā plašas iespējas sportošanai.

Augstskolā darbojas koris „Monēta”, kas pamatoti tiek dēvēts par augstskolas dziedošo vizītkarti. Korī piedalās kā augstskolas studenti un viņu draugi, tā absolventi un darbinieki.

Banku augstskolas Studentu pašpārvalde (BASP) aktīvi darbojas visa gada garumā, organizējot visdažādākos ārpusstudiju pasākumus, balles un veidojot dialogu starp studentiem un augstskolas vadību.

Studentu asociācijas

Banku augstskolas Studentu pašpārvalde (BASP) ir Banku augstskolas studentu ievēlēta pašpārvalde, kuras uzdevums ir pārstāvēt studentus augstskolas lēmējinstitūcijās, uzturēt studentu dialogu ar augstskolas administrāciju un organizēt studentu ārpus studiju dzīvi.

Latvijas Studentu apvienība (LSA) pārstāv visu Latvijā studējošo intereses nacionālā un starptautiskā mērogā. Organizācija ir nozīmīgs augstākās izglītības politikas veidotāju partneris jautājumos, kas skar studējošos.