Studiju programmas nosaukums

Uzņēmējdarbības vadīšana

Iegūstamā kvalifikācija

Uzņēmuma vadītājs

Studiju ilgums un maksa

Pilna laika

Studiju programmas valoda

Latviešu

Akreditēta līdz

25.06.2019.

Programmas apraksts

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, Tu iegūsi starptautiski atzītu bakalaura diplomu uzņēmējdarbības vadīšanā, kas apliecinās uzņēmuma vadītāja kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadīšanā un ļaus turpināt studijas maģistra līmenī. Uzņēmuma un iestāžu vadītāji ir sagatavoti darbam dažādu nozaru organizācijās, kā arī savas uzņēmējdarbības attīstīšanai. Šajā studiju programmā Tu apgūsi uzņēmējdarbības vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai profesionāli vadītu dažāda līmeņa uzņēmumus, iestādes un to struktūrvienības. Spēsi izprast aktuālās ekonomiskās attīstības likumsakarības un principus, analizēt ekonomiskajā vidē notiekošos procesus un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām.

Studiju programmas mērķis

Nodrošināt iespēju apgūt uzņēmējdarbības vadīšanai nepieciešamās zināšanas, prasmes un spējas, sekmējot personības tālāku attīstību, pievēršot uzmanību svešvalodu prasmju pilnveidošanai. Sagatavot tautsaimniecībai kompetentus, starptautiskā vidē konkurētspējīgus uzņēmumu vai struktūrvienību vadītājus, kuri spēj izmantot savas zināšanas un izpratni veidā, kas apliecina profesionālitāti, kuri pierāda savu kompetenci, vadot procesus un risinot problēmas, kā arī pieņemot atbildīgus lēmumus.

Sagaidāmie studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi izprot aktuālās ekonomiskās attīstības likumsakarības, orientējas tautsaimniecības vidē notiekošajos procesos un spēj tos izskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām; spēj iegūtās zināšanas izmantot uzņēmējdarbības vadīšanā atbilstoši izvirzītajiem stratēģiskajiem un operatīvajiem mērķiem, sekot to īstenošanas gaitai, pieņemt lēmumus un veikt korekcijas operatīvās un stratēģiskās darbības optimizēšanai; spēj veikt profesionālu darbību, formulēt un analizēt informāciju, risināt problēmas un rast risinājumus, izmantojot zinātnisku pieeju, kā arī pieņemot izsvērtus lēmumus; rīkoties ētiski un izprast atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību; spēj uzņemties atbildību, prot strādāt komandā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, efektīvi plānot un organizēt savu darbu, kā arī risināt konflikta situācijas.

Prasības iepriekšējai izglītībai

Iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments, kā arī centralizēto eksāmenu sertifikāti latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (angļu vai vācu).

Studiju grafiks

Pilna laika studijās lekcijas notiek katru darba dienu (dienas nodaļai) vai divus darba dienu vakarus nedēļā un katru sestdienu (vakara nodaļai).

Programmas priekšrocības
  • Uzņēmumu finanšu vadības principu padziļināta apguve;
  • Stabils augsti kvalificētu uzņēmuma vadītāju pieprasījums Latvijas un globālajā darba tirgū;
  • Studiju programmas absolventu vidū veiksmīgi uzņēmēji, kā arī augsta absolventu nodarbinātība;
  • Iespēja uzsākt uzņēmējdarbību un veidot jaunus uzņēmumus jau studiju laikā, darbojoties Banku augstskolas Biznesa inkubatorā;
  • Studiju programmas izstrādē un īstenošanā iesaistīti uzņēmējdarbības, inovāciju un uzņēmumu vadības jomu vadošie eksperti;
  • Studiju programmas saturā ietverti uzņēmējdarbības starptautiskie aspekti;
  • Studijas tiek īstenotas pieredzējušu un profesionālu pasniedzēju vadībā, nodrošinot individuālu pieeju katram studentam;
  • Tiek nodrošināta prakse vadošajos inovatīvos uzņēmumos Latvijā un ārvalstīs;
  • Katram studentam ir iespēja piedalīties augstskolas piedāvātajās starptautiskās studiju un prakses aktivitātēs, tai skaitā vienu semestri studēt vai iziet praksi ārvalstīs studentu apmaiņas programmā, kā arī piedalīties pētniecības projektos un ārvalstu starptautiskajās biznesa nedēļās;
  • Starptautiska studiju vide, studējot kopā ar citu valstu jauniešiem.

Pašnovērtējuma ziņojums