Studiju programmas nosaukums

Kiberdrošības pārvaldība

Iegūstamā kvalifikācija

Informācijas drošības vadītājs

Studiju ilgums un maksa

Ar iegūtu profesionālo kvalifikāciju

Bez iegūtas profesionālās kvalifikācijas

Studiju programmas valoda

Angļu

Akreditēta līdz

25.06.2019.

Programmas apraksts

Katra organizācija, kuras mērķis ir ilgtspējīga un uz klientu vērsta darbība, ir ieinteresēta nodrošināt kvalitatīvus un drošus pakalpojumus saviem klientiem. IKT plašais pielietojums ir izmainījis sabiedrības ikdienas paradumus un radījis jaunas iespējas fiziskās un digitālās rīcības saplūšanai. Informācijas resursu drošības stiprināšanai vairs nepietiek tikai ar proaktīvu rīcību organizācijas kritisko resursu saglabāšanā, saistītie procesi jāaplūko kiberdrošības kontekstā. Studiju programma domāta tiem, kas vēlas veicināt izmaiņas sabiedrības uzvedībā, attieksmēs, zināšanās un kiberdrošības ieradumos, kontrolējot un pārvaldot šos procesus. Studiju programmas direktores S.Derumas prezentācija IT drošības konferencē „Apmācīts un atbildīgs IT/IS lietotājs – mūsu visu drošības pamats” šeit https://cert.lv/resource/show/529

Studiju programmas mērķis

Nodrošināt personām iespēju apgūt profesiju „Informācijas drošības vadītājs” un sagatavot profesionālai darbībai informācijas drošības un kiberdrošības pārvaldības nodrošināšanai uzņēmumā. Programmas saturā integrētas gan informācijas drošības vadītājam nepieciešamās kompetences, gan kiberdrošības pārvaldībai nepieciešamās kompetences.

Informācija par iegūstamo grādu/kvalifikāciju

Profesionālais maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanāInformācijas drošības vadītāja profesijas standarts

 Sagaidāmie studiju rezultāti
  • Informācijas drošības vadītājs zina un izprot informācijas drošības pārvaldības jautājumus un to ietekmi uz uzņēmuma/organizācijas, konkurētspēju un attīstību, stabilu un ilgtspējīgu darbību.
  • Īstenojot informācijas drošības pārvaldību, zina un prot patstāvīgi pielietot informācijas drošības rīkus un metodes uzņēmuma/organizācijas kritisko resursu aizsardzībai.
  • Prot patstāvīgi identificēt un kritiski analizēt ar kiberdrošību saistītos riskus, noteikt un uzraudzīt mērījumus informācijas drošības pārvaldības sasniedzamo rezultātu novērtēšanai. Prot analizēt un novērtēt sasniegtos rezultātus, pieņemt lēmumus, izstrādāt un ieviest inovācijas operatīvās un stratēģiskās darbības pilnveidei.
Studiju uzsākšana

2. kurss uzsāk studijas 2015.g. 4. septembrī, plkst.: 18:00;
1. kurss uzsāk studijas 2015.g. 30. oktobrī, plkst.: 18:00

Studiju valoda

Programma tiek īstenota angļu un latviešu valodā.

Prasības iepriekšējai izglītībai

Iegūts profesionālais bakalaura grāds vai akadēmiskais bakalaura grāds, vai profesionālā kvalifikācija, kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu.

Aktualitātes

2015.g. Par programmas uzsākšanu – Baltijas menedžmenta attīstības asociācijas (Baltic Management Development Association (BMDA)) mājas lapā: šeit