Studiju programmas nosaukums

Banku darbība

Iegūstamā kvalifikācija

Banku speciālists

Studiju ilgums un maksa

Pilna laika studijas

Nepilna laika studijas

Studiju programmas valoda

Latviešu

Akreditēta līdz

25.06.2019.

Programmas apraksts

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, Tu iegūsi 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu, kas apliecinās banku speciālista kvalifikāciju, kā arī ļaus turpināt studijas Banku augstskolas ekonomikas studiju virziena bakalaura studiju programmu trešajā kursā. Banku speciālisti ir īpaši sagatavoti darbam komercbankās un citās finanšu institūcijās gan Latvijā, gan starptautiskajā darba tirgū.

Studiju programmas mērķis

Sagatavot banku speciālista profesijas ceturtā līmeņa kvalifikācijas standartam atbilstošus darbiniekus, kuri spēj komercbankās un citās kredītiestādēs sniegt kvalitatīvas konsultācijas un banku pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām internacionālā vidē.  

Sagaidāmie studiju rezultāti 

Studiju programmas absolventi izprot aktuālās ekonomiskās attīstības likumsakarības; orientējas finanšu vidē notiekošajos procesos; spēj izmantot iegūtās zināšanas, lai izskaidrotu banku pakalpojumu būtību; spēj izprast klienta vajadzības, prot piedāvāt labākos risinājumus naudas līdzekļu izvietošanā, kreditēšanā, kā arī attālināto norēķinu pakalpojumos; prot noformēt banku norēķinus; spēj veikt klientu darbības padziļinātu izpēti; spēj analizēt un novērtēt bankas klientu kredītspēju.

Prasības iepriekšējai izglītībai

Iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments, kā arī centralizēto eksāmenu sertifikāti latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (angļu vai vācu).

Studiju grafiks

Pilna laika studijas notiek katru darba dienu, nepilna laika studijas – katru sestdienu.

Studiju programmas priekšrocības
  • Vienīgā šāda veida studiju programma Latvijā;
  • Stabils augsti kvalificētu banku speciālistu pieprasījums Latvijas un globālajā banku sektorā;
  • Augsta studiju programmas absolventu nodarbinātība;
  • Studiju programmas izstrādē un īstenošanā iesaistīti finanšu jomas un banku sektora vadošie eksperti;
  • Studiju programmas saturā ietverti finanšu institūciju darbības starptautiskie aspekti;
  • Studijas tiek īstenotas pieredzējušu un profesionālu pasniedzēju vadībā, nodrošinot individuālu pieeju katram studentam;
  • Tiek nodrošināta prakse bankā vai citās finanšu institūcijās;
  • Katram studentam ir iespēja piedalīties augstskolas piedāvātajās starptautiskās studiju un prakses aktivitātēs, tai skaitā vienu semestri studēt ārvalstīs studentu apmaiņas programmā;
  • Starptautiska studiju vide, studējot kopā ar citu valstu jauniešiem.
Pašnovērtējuma ziņojums