Lapas karteLoginE-pastsBibliotēka
Bankas augstskolas logo
LV       EN

AKREDITĀCIJAS

 

 

 

 

Finanses Versija drukāšanai

FINANSES Maģistra studiju programma „Finanses” piedāvā izprast finanšu sistēmas likumsakarības, analizēt un novērtēt to ietekmi uz uzņēmumu vai finanšu institūciju darbību. kā arī iemācīties plānot finanšu līdzekļus, apgūt investīciju un pētniecisko projektu vadīšanu, tādējādi kļūtstot par augsti novērtētu un konkurētspējīgu finanšu speciālistu starptautiskajā darba tirgū.

 

Studiju ilgums

1,5 gadi - ar profesionālo bakalaura grādu vai 2,5 gadi - ar  akadēmisko bakalaura grādu.

Iegūstamā kvalifikācija

 Finansists.

Studiju grafiks

Lekcijas plānotas divas vai trīs reizes nedēļā darba dienu vakaros no plkst. 18:00 – 21:10.

Prasības iepriekšējai izglītībai

Studiju programmā var studēt, ja iepriekš iegūts profesionālā bakalaura grāds ekonomikā, finansēs, vadībzinībās un/vai 2. līmeņa (4-gadīga) augstākā profesionālā kvalifikācija ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze finanšu jomā. Studiju programmā var studēt arī ar iepriekš iegūtu bakalaura akadēmisko grādu ekonomikā, finansēs un vadībzinībās, bet bez profesionālās kvalifikācijas vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze finanšu jomā.

Informācija par iegūstamo grādu/kvalifikāciju

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts maģistra profesionālās augstākās izglītības diploms  un kvalifikācija "Finansists", kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un ļauj turpināt doktora  līmeņa studijas.

Studiju programmas mērķis

Studiju programmas "Finanses" mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus finanšu speciālistus atbilstoši profesionālā standarta „Finansists” prasībām darbam kredītiestādēs, ieguldījumu un apdrošināšanas sabiedrībās, sabiedriskā un privātā sektora uzņēmumos, piedāvājot padziļinātu teorētisko zināšanu, pētnieciskā un zinātniskā darba un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu otrā līmeņa profesionālajai augstākai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālās kompetences finanšu tirgus un finanšu procesu likumsakarību izzināšanai, analīzei un izvērtēšanai.   

Sagaidāmie studiju rezultāti

Studiju programmas "Finanses" absolventi:

  • spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni par finanšu procesiem, to daudzveidīgās norises kopsakarībām un attīstības tendencēm globalizācijas kontekstā;
  • spēj patstāvīgi pielietot jaunākās teorijas, atklājumus, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu zinātniski pētniecisku darbību vai augsti kvalificētas profesionālās funkcijas;
  • spēj sadarboties ar dažādu struktūrvienību darbiniekiem, tiešo vadību un partneriem, kā arī uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi;
  • izprot uzņēmuma saimnieciskās un finansiālās kopsakarības, spēj prognozēt uzņēmuma vai iestādes finansiālo darbību ietekmējošos faktorus, prot analizēt, novērtēt un optimizēt kapitāla struktūru uzņēmumā, kā arī spēj noteikt uzņēmuma tirgus vērtību, izstrādāt uzņēmuma vērtības palielināšanas projektu;
  • spēj patstāvīgi pilnveidot profesionālās kompetences un specializāciju, nostiprinot teorētiskās zināšanas un izmantojot jaunākās un progresīvās pieejas.

Akreditācija: studiju programma ir akreditēta līdz 2019.gada 25.jūnijam.

Programmā apgūstamo studiju kursu saraksts

Studiju maksa

Akadēmiskais gads

Ar iegūtu profesionālo kvalifikāciju

Bez iegūtas profesionālās kvalifikācijas *

EUR

LVL

EUR

LVL

2014./2015.

2 280.00

1 602.39

2 280.00

1 602.39

2015./2016.

1 134.00

796.98

1 447.00

1 016.96

2016./2017.

 

 

313.00

219.98

Kopā

3 414.00

2 399.37

4 040.00

2 839.33

 


Studiju maksas atlaides


 


Papildus informāciju par maģistra studiju programmu "Finanses" Jums var sniegt:
 

Programmas direktore 

Biruta Pūle

 

Tālrunis:  +371 67387320

E-pasts:biruta.pule@ba.lv

     
 

Programmas koordinatore

Laima Čable

 

Tālrunis: +371 26403227

E-pasts: laima.cable@ba.lv

     
   

Programmas koordinatore

Ilvija Lukjanova

 

Tālrunis: +371 67709293

E-pasts: ilvija.lukjanova@ba.lv

          

Eiro kalkulators

LVL
=
EUR

Pieteikties jaunumiem!


 LDDK    

    CEEMAN    

 

    

K.Valdemāra 161, Rīga, Latvija, LV - 1013
info@ba.lv

ĒKAS ENERĢIJAS SADALES EKRĀNS
     Lapas karteLoginE-pastsBibliotēka