LZP ekspertu tiesības

Lai nodrošinātu neatkarīgu ekspertīzi zinātnisko pētījumu projektiem un programmām, kā arī promocijas darbiem, tiek veidotas Latvijas Zinātnes padomes (turpmāk – LZP) ekspertu komisijas. Par ekspertu komisijas locekļiem ievēl kvalificētus attiecīgās nozares zinātniekus, kuri savā darbībā ievēro zinātniskās pētniecības ētikas kritērijus un diskusiju principus. Ekspertu ievēlēšanas kārtību nosaka 2006. gada 20. jūnija MK noteikumi Nr.497 “Noteikumi par Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisiju izveidošanu un darbību”.

LZP ekspertu tiesības piešķirtas šādiem BA docētājiem:
 Vārds, uzvārds  Grāds Zinātnes nozare, apakšnozare Eksperta tiesības termiņš:
Jānis Grasis Dr.iur. Juridiskā zinātne 18.05.2018.
Tatjana Volkova Dr.oec. Vadībzinātne 18.12.2017.
Inese Mavļutova Dr.sc.administr.

Ekonomika

Vadībzinātne

18.12.2017.

19.05.2019.

Dzintra Atstāja Dr.oec.

Ekonomika

Vadībzinātne

18.03.2018.
Ivars Brīvers Dr.oec. Ekonomika 23.07.2018.
Kārlis Ketners Dr.oec.

Vadībzinātne

Ekonomika

17.09.2018.

17.09.2018.

Andris Sarnovičs Dr.sc.administr. Vadībzinātne 23.09.2019.